Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA
p. Małgorzata Wierzbicka

Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach 8.00 – 14.00.

 

 


Księgozbiór Biblioteki

Księgozbiór biblioteki liczy 10518 woluminów. Prenumerowanych jest 7 tytułów czasopism – literatury fachowej dla nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży.

 • Katalogi – alfabetyczny, tytułowy, działowy : UKD, systematyczny wg. klasyfikacji literatury stosowanej w bibliotekach szkolnych, kaset video i kaset magnetofonowych. Od września 2009 roku książkę można wyszukać przy pomocy katalogu automatycznego, ponieważ wszystkie pozycje znajdujące się w bibliotece szkolnej są skatalogowane w formie elektronicznej.
 • Układ księgozbioru:
  1.     Wydzielony księgozbiór podręczny – encyklopedii, słowników, kaset, wartościowych pozycji.
  2.     Oddzielnie lektury poszczególnych klas.
  3.     Literatura piękna wg działów literowych
  4.     Literatura popularnonaukowa wg UKD
 • Biblioteka prowadzi edukację czytelniczą i medialną – lekcje biblioteczne, organizuje wystawki, konkursy czytelnicze.
 • Od października 2006r. w bibliotece szkolnej znajdują się 6 stanowisk komputerowych posiadających łącze internetowe. W godzinach pracy biblioteki mogą z nich korzystać zarówno nauczyciele jak i uczniowie, poszukując potrzebnych informacji na lekcję.

Regulamin Biblioteki Szkolnej:

 1.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice.
 2. Po wejściu do biblioteki należy wyjąć swoją kartę czytelniczą i podać ją pracującej tam bibliotekarce.
 3. Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni (wyjątek stanowią lektury szkolne, z których można korzystać dłużej).
 4. Wszystkie książki i czasopisma należy zwrócić w takim stanie, jaki był w chwili wypożyczenia.
 5. Książkę zgubioną lub zniszczoną powinien uczeń odkupić lub dać w zamian inną uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.
 6. W bibliotece obowiązuje cisza.
 7. Uczniowie mają pełną swobodę samodzielnego wyboru książki.
 8. W czytelni uczniowie korzystają ze wszystkich zgromadzonych tam książek i czasopism.
 9. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko (własną kartę). Rodzic na kartę dziecka.
 10. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego nie wypożyczamy książek tylko dokonujemy ich zwrotu.
 11. Trzy dni przed końcem roku szkolnego wszystkie książki powinny być oddane do biblioteki.
 12. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą korzystać z komputerów znajdujących się w bibliotece.

Procedura udostępniania i użytkowania darmowego podręcznika

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
W celu zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87   w Warszawie ma prawo do bezpłatnego korzystania z podręcznika szkolnego.
2. Prawo do bezpłatnych podręczników uczniowie uzyskują:
a) rok szkolny 2014/2015- klasy  1
b) rok szkolny 2015/2016- klasy 1, 2, 4
c) rok szkolny 2016/2017- klasy 1, 2, 3, 4, 5
d) rok szkolny 2017/2018 klasy 1- 6
3. Uczeń  podręczniki wypożycza w bibliotece szkolnej w godzinach jej pracy.
4. Przed wypożyczeniem kolejnej części podręcznika należy zwrócić poprzednią.
5. W ostatnim tygodniu nauki szkolnej należy zwrócić podręczniki do biblioteki.
6. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki.
7. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej, przechowywać je w okładce, nie dokonywać żadnych wpisów lub zaznaczeń, chronić przed zniszczeniem lub utratą.
8. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw podręcznika.
9. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
10. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

Oświadczenie
Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższych procedur.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki, będące własnością biblioteki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 87 w Warszawie.

Lp. Imię i nazwisko dziecka Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna Podpis
….. …………………………. ……………………………………………………. ……….