Deklaracja dostępności strony

logo szkolyDeklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” .

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-07

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej strony internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze

 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt

 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-14

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Głowicka

 • E-mail: sp87@edu.um.warszawa.pl

 • Telefon: 228462202

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej

 • Adres: ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa

 • E-mail: sp87@edu.um.warszawa.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Szkoły można dojechać autobusem, tramwajem wysiadając na przystanku „aleja Krakowska Parkuj i Jedź”. Można również dojechać samochodem. Parking jest dostępny na terenie szkoły, na którym znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie o szerokości powyżej 90 cm i nie posiadające żadnych progów przy których zawsze jest pracownik, pomagający w komunikacji. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły z kontrolą dostępu wejścia. Dodatkowe wejścia dla pracowników i uczniów znajdują się od boiska szkolnego jak i przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 i są otwarte w określonych godzinach.

Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Szkoły. Hol wejściowy jest przestronny, jasny. Punkt informacyjny znajduje się blisko wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W holu głównym na parterze znajduje się dojście do platformy dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora.

W celu dostania się na wyższe kondygnacje w budynku są schody wewnętrzne: szerokość 2m, 11 schodów do kolejnego spocznika. Stopnie schodów są proste z nacięciami na górnej krawędzi. Dodatkowo są kolorowe odcięcia pojedynczych schodów podcięć. Schody wyposażone są w dwustronne poręcze.

Budynek wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych o wymiarach co najmniej 110cm szerokości i 140cm długości. W kabinie jest poręcz oraz panel sterujący ma przyciski położone do 80 cm


Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części zapewniając komunikację pomiędzy strefą otwartą a strefą zamkniętą (z kontrolą dostępu) oraz holem przy windach. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do sal lekcyjnych, gabinetów oznakowane są tabliczkami.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Dostęp do tłumacza PJM jest po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Na parterze (tak jak na każdym piętrze budynku) znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja odbywa się czterema klatkami schodowymi. W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych do celów ewakuacyjnych.

Inne informacje i oświadczenia

W przygotowaniu jest nowa strona Szkoły, która będzie dostosowana do wymogów ustawy.

Szkoła zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.