Dokumenty szkoły

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie Szkoły
 2. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły 10/2018/2019
 3. STATUT 87 od 1.09.2017 r
 4. Uchwała numer 7/2018/19 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
 5. Uchwała 6/2018/2019 W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY

 6. Uchwała Nr 20/2017/2018

  Rady Pedagogicznej

  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87

  z dnia 16.05.2018 r.

  w sprawie zmian w Statucie Szkoły

  Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada pedagogiczna uchwala, co następuje:

  § 1

  1. w § 12 po pkt 6 dodano pkt 7 w brzmieniu:

  ,,7. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Gałuch obowiązuje Polityka RODO.

  1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.

  2) Pracownicy Szkoły mają dostęp do danych osobowych i muszą przestrzegać RODO.

  3) Okres przechowywania danych osobowych jest dostosowany do przepisów archiwalnych.

  4) Podmiot danych osobowych ma prawo do informacji o celach, formach i odbiorcach danych.

  5) Dane osobowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” to oprócz danych zwykłych są dane wrażliwe oraz dodatkowo wizerunek na stronach www szkoły, umieszczanie w artykułach promujących szkołę.

  6) Wszelkie dane dla celów medycznych również podchodzą pod regulacje RODO, w tym kontrola czystości głów, wykonywanie testów przesiewowych czy dotyczących zachowań ryzykownych.

  7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przez podmiot danych osobowych raz cały etap edukacyjny w formie umowy (na druku szkolnym).

  8) Szkoła prowadzi monitoring korytarzy, terenu przyszkolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dbania o dobro mienia szkoły. Wgląd ma Dyrektor lub osoba upoważniona.

  9) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie umowy wyrażają rodzice/opiekunowie prawni oraz uczeń w formie pisemnej na druku szkolnym.

  10) Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo wglądu, zmiany, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia czy złożenia skargi na odpowiednim druku do IOD, organu prowadzącego z zastrzeżeniem PUODO.

  11) Łamanie RODO jest podstawą do wystąpienia na drogę sądową. Będzie prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych.

  12) Będą prowadzone cykliczne kontrole realizacji RODO przez IOD.

  13) Każdy pracownik szkoły podpisuje pisemne powierzenie danych osobowych uczniów.

  14) Zgodnie z techniką animizacyjną prace uczniów będą kodowane. Na tablicach ogłoszeń nie będą umieszczane dane osobowe.

  15) Prace pisemne rozdajemy osobiście, rodzicowi/opiekunowi pokazujemy tak by nie zobaczył innych prac.

  16) Na przekazanie danych osobowych firmom zewnętrznym KAŻDORAZOWO rodzic/opiekun musi wyrazić zgodę.

  17) Konsultantem w sprawie RODO na terenie Szkoły jest p. Małgorzata Wierzbicka.”

  2. w § 50 po pkt 8 dodano pkt 8.1; 8.2; 8.3 przy jednym głosie wstrzymującym się;

  ,,8.1 W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen wybrane zajęcia edukacyjne będą realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 osób

  8.2 Przy 3 Przy 3 i więcej nieobecnościach ucznia na zajęciach następujących po sobie następuje wykreślenie go z listy uczestników o czym informowani są na piśmie rodzice/opiekunowie.

  8.3 Rodzice/opiekunowie mogą zrezygnować z uczestnictwa dziecka w zajęciach składając pisemne oświadczenie.”

  3. w § 50 pkt 7 zmienił brzmienie przy jednym głosie wstrzymującym się :

  ,,Program wsparcia przygotowuje zespół, gdzie przewodniczący to nauczyciel wspomagający lub wychowawca w tym ustala:

  – formy udzielania tej pomocy,

  – wymiar czasu trwania poszczególnych zajęć

  – tygodniowy harmonogram zajęć

  – wymagania wobec ucznia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych nauczycieli realizujących

  4. w § 12 pkt 1 ppkt 2 wprowadzono po literze d literę e w brzmieniu:

  ,,e) Regulamin wycieczek w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”

  – Wycieczki powinny mieć charakter edukacyjny.

  – Trzy oferty, o wyborze decydują rodzice.

  – Umowę podpisuje dyrektor po wpłaceniu pieniędzy na wydzielony rachunek.

  – W umowie zawarte sa ustalenia dotyczące: planu wyjazdu, ubezpieczenia, noclegów, transportu- umowa powinna być podpisana co najmniej na 2 miesiące przed planowanym wyjazdem.

  – Istnieje możliwość wpłacenia zaliczki, co musi być zawarte w umowie.

  – Pieniądze wpłacane są na wydzielony rachunek.

  – Na tydzień przed wyjazdem kierownik (odpowiednie przeszkolenie) powinien złożyć dokumenty wycieczki: karta wycieczki, zgody rodziców na uczestnictwo).

  – dzieci i młodzież, które nie jadą na wycieczkę powinny być w szkole.

  – Autokar musi przejść kontrole policji w dniu wyjazdu.

  – Na 15 uczestników przypada 1 opiekun.

  – Końcem wycieczki jest powrót do szkoły.”

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Pedagogicznej

  Uchwała została przyjęta ilością głosów:

  1. Członkowie rady pedagogicznej ogółem: 63

  2. Obecnych: 45

  3. Za: 45