Doradztwo Zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87

im. 7 PP AK ,,Garłuch”

w Warszawie ul. Malownicza31

na rok szkolny 2016/2017

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole podstawowej obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru szkoły, zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Adresatami projektu są uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej, ich rodzice, nauczyciele (rada pedagogiczna).

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie, jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę gimnazjalną, ma plany na przyszłość.

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.);

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013r.).

I Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

 Poradnictwo zawodowe

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

Orientacja zawodowa

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji – mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Doradztwo zawodowe

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

Doradca zawodowy

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Informacja zawodowa

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji

Informacja edukacyjna

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem.

II Cele WSDZ:

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia.

Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.

Cele szczegółowe

Uczniowie:

rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;

– wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;

– posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia;

Nauczyciele:

– potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;

– rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;

– wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów;

– znają ofertę szkół, zasady rekrutacji;

– włączają przedstawicieli instytucji w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.

Rodzice:

– znają swoje dziecko;

– są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;

– wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;

– angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, instytucje).

– znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;

– znają ofertę szkół, zasady rekrutacji;

III Treści z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego są realizowane w szkole podczas lekcji przedmiotowych, godzin wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Realizacja zadań wynikających z projektu obejmuje ogół działań zaangażowanych podmiotów: specjalistów, wychowawcę, nauczycieli, uczniów, rodziców i instytucji zewnętrznych. Wspólnie i systematycznie działający nauczyciele, zmotywowani uczniowie, zaangażowani rodzice spowodują, że profesjonalna pomoc doradcza trafi do każdego indywidualnego odbiorcy, który potrzebuje wsparcia, pomocy i informacji.

Zakres działań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej. Nauczyciel biblioteki gromadzi czasopisma i literaturę z zakresu psychologii, prawa pracy i doradztwa zawodowego, udostępnia informatory i ulotki o szkołach, wskazuje źródła informacji.

Wszelkie działania nauczycieli mają na celu przygotowanie uczniów do samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych (np. sprawdziany, podejmowanie decyzji), łatwej adaptacji do nowych warunków w środowisku szkolnym i zawodowym.

IV Formy, metody i techniki pracy doradczej adresowane do uczniów:

 Badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety).

– Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych.

– Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem.

– Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach.

– Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

– Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów.

– Udzielanie indywidualnych porad uczniom.

– Organizowanie wycieczek.

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:

– Aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja.

– Metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról.

– Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).

– Metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne.

– Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.

Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne (np. analizę SWOT), kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy.

V Korzyści wynikające z wdrożenia WSDZ to:

  • Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.

  • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z dalszą edukacją i z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.

  • Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

  • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

 VI Ewaluacja

Ewaluacja jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.

Formy ewaluacji – rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

PRZYDATNE LINKI:  

Biuro Edukacji m. st. Warszawa plan naboru, rekrutacja http://edukacja.warszawa.pl

Informacje na temat przeliczania  oceny na punkty rekrutacyjne www.kuratorium.waw.pl

Informacje o zawodach  lokalnym i krajowym rynku pracy www.psz.praca.gov.pl

Informacje o uczelniach i kierunki studiów www.uczelnie.info.pl

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze  www.ohpdlaszkoly.pl

Informacje o zawodach, rankingi szkół www.perspektywy.pl

Możliwości kształcenia w Europie  http://ec.europa./ploteus/home

Szkolenia, materiały, narzędzia  http://crdz.wcies.edu.pl

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH WSDZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zadanie

Planowany

termin realizacji

Rodzaj aktywności

Osoba

odpowiedzialna

1.

Zapoznanie rady pedagogicznej

z planem WSDZ na rok szk. 20116/2017

sierpień

szkolenie

koordynator

WSDZ

2.

Przekazanie wychowawcom kl. 6 scenariuszy zajęć do realizacji wraz

z pomocami w ramach doradztwa zawodowego

wrzesień

spotkania koordynatora

z wychowawcami

koordynator

WSDZ

3.

Realizacja zajęć wg. przekazanych scenariuszy

październik-maj

w zależności od rodzaju scenariusza

wychowawcy

kl. 6

4.

Poznanie zawodów w swojej okolicy

cały rok

wycieczki uczniów do różnych instytucji

wychowawcy

kl. 6

5.

Poznanie różnych zawodów

cały rok

spotkania w szkole z przedstawicielami różnych zawodów

wychowawcy, pedagog

6.

Diagnozowanie mocnych stron, uzdolnień, potrzeb i predyspozycji uczniów

styczeń-maj

test ,,Barwy preferencji zawodowych”

,,Labirynt zawodów”

koordynator, wychowawcy kl. 3 i 6

7.

Udział uczniów w konkursie Wiedzy o zawodach

grudzień-maj

instruktarz i pomoc w przygotowaniu prac

koordynator

WSDZ

8.

Rozwijanie aktywności uczniów w ramach wolontariatu i SU

wg. potrzeb

akcje charytatywne, zajęcia dla klas

SU wraz z opiekunem

9.

Organizowanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców

cały rok

zgodnie z potrzebą

pedagog, koordynator

WSDZ

10.

Udział w spotkaniach organizowanych przez koordynatora z PPP

co 2 miesiące

spotkania, konsultacje

koordynator z PPP

11.

Poszerzanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego

zgodnie z planem BE

szkolenia, konferencje

koordynator

WSDZ

12.

Organizowanie spotkań z koordynatorem z PPP

wg. potrzeb

wg. potrzeb

koordynator

WSDZ

13.

Monitorowanie realizacji planu doradztwa zawodowego w szkole

cały rok

obserwacja, rozmowy

koordynator

WSDZ

14.

Ewaluacja dotycząca realizacji WSDZ

czerwiec

ankieta

koordynator

WSDZ