I WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSCE

I WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSCE

z okazji

100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem I Warszawskiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległosci jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa wyłoniona spośród nauczycieli historii i geografii Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie

 1. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowania historią i geografią

 • Poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu historii Polski w okresie pod zaborami w latach 1795-1918 z racji przypadającej 100 rocznicy odzyskania niepodległości

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu geografii Polski – (rozwój i gospodarka państwa polskiego od czasów zaborów do chwili obecnej, granice Polski, miejsce Polski w świecie, regiony geograficzne Polski) –

1918-2017

 • Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą.

 • Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z historii i geografii.

 • Motywowanie uczniów do poznawania piękna ojczyzny i jej uwarunkowań historycznych

 • Kształtowanie postaw patriotycznych

 1. UCZESTNICY

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7 szkół podstawowych oraz uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum.

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie wyrażający chęć udziału, poprzez przesłanie zgłoszenia.

 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli historii i geografii przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów zgłoszonych szkół złożone z nauczycieli historii i geografii.

 • Etap I (szkolny) powinien odbywać się dla wszystkich uczestników w tym samym dniu, na tej samej godzinie lekcyjnej.

 • Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny. Test może składać się z zadań jednokrotnego wyboru, zadań z luką, zadań otwartych lub zadań z użyciem mapy, zadań typu prawda-fałsz, zadań na dobieranie, uporządkowanie, wielkokrotnego wyboru-podkreślenie, najlepsza odpowiedź. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut.

 • Do II etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I. (liczba punktów nie może być niższa niż 80%)

 • W przypadku uzyskania maksymalnej lub najwyższej jednakowej liczby punktów Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę.

 • Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia formularz zgłoszeniowy, który wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu przesyła drogą elektroniczną do Szkoły Podstawowej nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 PP AK „Garłuch”.

 • Etap II – finał konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie i będzie polegał na rozwiązaniu pisemnego testu.
 • Laureatami zostaną uczniowie którzy uzyskają 85% i powyżej punktów . Otrzymają dyplomy. Nagrody rzeczowe otrzyma sześć osób, które uzyskają najwyższy wynik
 1. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W KONKURSIE

Niepodległa i droga do niepodległości

1. Droga do niepodległości – walki narodowowyzwoleńcze Polaków (powstanie listopadowe, krakowskie, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe)

2. Powierzchnia i obecne granice Polski. Zmiany granic państwa polskiego od czasów zaborów do końca II wojny światowej (Kongres Wiedeński, traktat wersalski, traktat ryski, plebiscyty na Śląsku, Powiślu, Warmii i Mazurach
po I wojnie światowej, Konferencje w Jałcie i Poczdamie. Zmiany po 1945r.

3. Miejsce Polski w świecie. Przynależność do organizacji międzynarodowych (Liga Narodów, ONZ, UE, NATO)

4. Sektory gospodarki Polski dziś. Przemiany gospodarcze na tle Europy od XIX w do czasów współczesnych (reformy Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, reformy Grabskiego, gospodarka PRL, gospodarka po 89, gospodarka po wejściu do UE)

5. Porównanie struktury narodowościowej i wyznaniowej w Polsce po I wojnie światowej do czasów współczesnych

6. Ruchy migracyjne Polaków od czasów zaborów do czasów współczesnych (przyczyny, skutki, kierunki migracji)

7. Charakterystyka regionów geograficznych Polski

8. Polskie obiekty na liście UNESCO

 1. PROPONOWANA LITERATURA

1. Dostępne na rynku podręczniki do historii dla klasy VII Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum – obejmujący zakres wiedzy konkursu

2. Dowolny podręcznik do geografii dla klasy VII Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum – obejmujący zakres wiedzy konkursu

2. Chwalba A., Historia Polski 1795 –1918, Kraków 2008.

3. Zajewski W., Kieniewicz S., Zahorski A., Trzy powstania narodowe – kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, Warszawa 2000

4.Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990.

5. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001.

6. Bujak, A., Dziedzictwo. Polska na liście UNESCO. Wyd. Biały Kruk, 2007. Album

7. Kuźniak, B., Marcinko, M.: Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.

8. Gajewski, J., Szczepani K.: Vademecum organizacji europejskich, Warszawa 2000.

9. Parzymies S., Popiu -Rysińska, I. (red.): Udział Polski w organizacjach międzynarodowych. Warszawa, 2012

10. Dubel, P., Adamczyk, A. (red nauk.): Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń. Poltext.

11. Fiszer, J.M.: Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2009

 1. TERMINARZ KONKURSU

 • Komisja Konkursowa prześle informacje o konkursie, regulamin z zakresem materiału i terminarzem do szkół podstawowych i gimnazjów do dnia 16.02.2018r.

 • Informacje o konkursie będą umieszczona na stronie internetowej szkoły sp.nasza87.pl

 • Szkoły prześlą do organizatora konkursu formularz zgłoszenia udziału szkoły w konkursie wraz z listą uczniów do dnia 16.03.2018r.

 • Komisja Konkursowa roześle do poszczególnych szkół testy (do powielenia) do dnia 26.03.2018r. do godz. 16.00

 • I etap konkursu odbędzie się we wszystkich szkołach jednocześnie w dniu 27.03.2018r. o godz. 10:00

 • Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Konkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” wypełniony formularz zgłoszeniowy z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu) w terminie do dnia 10.04.2018r.

 • II etap konkursu odbędzie się w dniu 08.05.2018r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie

 • Członkowie komisji konkursowej, informują drogą elektroniczną o wynikach do dnia 21.05.2018r.

 • Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu – 11.06.2018r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31

Organizatorzy:

Sylwester Adamus – nauczyciel geografii

Damian Marciniak – nauczyciel historii