III WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘’Young English Explorers’’

III WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

‘’Young English Explorers’’

REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem III Warszawskiego Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa wyłoniona spośród nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

 1. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów.

 • Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych i samodzielnego uczenia się.

 • Wzbogacenie wiedzy o kulturze i życiu codziennym Irlandii.

 • Kształtowanie współzawodnictwa i pracy w zespole.

 1. WYMAGANIA

Zakres wymagań konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum poszerzone o elementy wiedzy o Irlandii.

 1. UCZESTNICY

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych i uczniowie klas 3 oddziałów gimnazjalnych.

 • Udział w konkursie jest dobrowolny, na podstawie zgłoszenia.

 • Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przedstawienia dokumentu tożsamości przed wejściem do sali w dniu II etapu oraz do złożenia podpisanych klauzul informacyjnych. Brak ww. dokumentów jest równoważne z wycofanie uczestnika z konkursu.

 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli języka angielskiego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów zgłoszonych szkół.

 • Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny z języka angielskiego. Test może składać się z zagadnień gramatycznych i leksykalnych z zakresu podstawy programowej. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut.

 • Prace z I etapu oceniane są przez Szkolną Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli języka angielskiego.

 • Do II etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów (jeden z klasy 6, 7 i 8 oraz trzech uczniów z klasy 3 gimnazjum) z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I.

 • W przypadku uzyskania maksymalnej lub najwyższej jednakowej liczby punktów, Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę.

 • Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia formularz zgłoszeniowy, który wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu przesyła do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie.

 • Etap II konkursu zostanie przeprowadzony w szkole organizującej konkurs w dniu 25.04.2019r. Szkoły będą rywalizować drużynowo w quizie wiedzy o Irlandii. Materiały i informacje do quizu na temat Irlandii Szkolne Komisje Konkursowe otrzymają drogą mailowa po otrzymaniu przez Komisję Konkursową zgłoszenia szkół do II etapu.

 1. TERMINARZ KONKURSU

zgłoszenie szkoły

I etap

zgłoszenie

do II etapu

II etap

15 luty 2019r. – załącznik nr 1

20.02.2019r.

o godz. 10:00

27.02.2019r.- załącznik nr 2

25.04.2019r. o godz. 10:00

 • Komisja Konkursowa roześle do poszczególnych szkół testy (do powielenia) do dnia 18.02.2019r.

 • Etap I (szkolny) powinien odbywać się dla wszystkich uczestników w tym samym dniu o tej samej godzinie.

 • II etap konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 i oddziałami gimnazjalnymi przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie

 • Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu II etapu konkursu 25 kwietnia 2019r.

 1. NAGRODY

 • Laureaci to drużyny 1,2,3 miejsca

 • Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

 • Laureaci konkursu oprócz dyplomów otrzymają również nagrody.

Organizatorzy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87:

Katarzyna Hejduk

Teresa Wieczorek

Anna Skomiał

Agnieszka Dubik