II WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘’Young English Explorers’’

II WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘’Young English Explorers’’

REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Warszawskiego Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa wyłoniona spośród nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”.

 1. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego.

 • Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów.

 • Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych i samodzielnego uczenia się.

 • Wzbogacenie wiedzy o kulturze i życiu codziennym Australii.

 1. UCZESTNICY

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 5, 6 i 7 szkół podstawowych oraz uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum.

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie wyrażający chęć udziału poprzez przesłanie zgłoszenia.

 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli języka angielskiego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”

przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów zgłoszonych szkół.

 • Etap I (szkolny) powinien odbywać się dla wszystkich uczestników w tym samym dniu, na tej samej godzinie lekcyjnej.

 • Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny jednokrotnego wyboru z języka angielskiego. Test może składać się z zagadnień gramatycznych, leksykalnych, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi pisemnej i zagadnień kulturoznawczych. Część kulturoznawcza obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy na temat Australii.

Na rozwiązanie zadań uczestnicy szkoły podstawowej mają 60 minut.

 • Prace z I etapu oceniane są przez Szkolną Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli języka angielskiego.

 • Do II etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów szkoły podstawowej oraz troje uczniów z gimnazjum, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I.

 • W przypadku uzyskania maksymalnej lub najwyższej jednakowej liczby punktów Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę.

 • Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia formularz zgłoszeniowy, który wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu przesyła do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”.

 • Etap II (finał) konkursu zostanie przeprowadzony w szkole organizującej konkurs.

 • Finał obejmuje: część ustną – prezentacja wcześniej przygotowanego projektu na wybrany temat zakresu wiadomości o Australii. Prezentacja powinna trwać od 3 do 7 minut. Prezentacje dłuższe niż określony limit czasowy będą przerywane. Wszystkie wystąpienia mogą odbywać się w obecności organizatorów, Komisji Konkursowej, uczestników konkursu, ich nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.

Komisja konkursowa oceniając wystąpienie bierze pod uwagę następujące zagadnienia: pomysłowość i wkład pracy, płynność wypowiedzi, wymowę i intonację, bogactwo leksykalne, poprawność gramatyczną, stopień trudności wystąpienia.

Po zaprezentowaniu swojego projektu, Komisja Konkursowa zadaje uczestnikowi jedno pytanie dotyczące jego wystąpienia. W związku z tym, opiekunowie uczestników konkursu proszeni są o przesłanie na adres e-mailowy: nasza87@wp.pl tematów prac finałowych uczniów do 20 kwietnia 2018r.

 1. TERMINARZ KONKURSU

 • Komisja Konkursowa prześle informacje o konkursie, regulamin z zakresem materiału i terminarzem do szkół podstawowych i gimnazjów do dnia 16.02.2018r.

 • Informacje o konkursie będą umieszczona na stronie internetowej szkoły sp.nasza87.pl

 • Zainteresowane szkoły przesyłają do organizatora konkursu formularz zgłoszenia udziału szkoły w konkursie do dnia 23.02.2018r.

 • Komisja Konkursowa roześle do szkół testy (do powielenia) do dnia 28.02.2018r. do godz. 16.00

 • I etap konkursu odbędzie się we wszystkich szkołach jednocześnie w dniu 01.03.2018r. o godz. 10:00

 • Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Konkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im 7 PP AK „Garłuch” wypełniony formularz zgłoszeniowy z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu w terminie do dnia 15.03.2018r. oraz tematy prac finalistów do dnia 20.04.2018r.

 • II etap konkursu odbędzie się w dniu 24.04.2018r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie

 • Członkowie Komisji Konkursowej informują drogą elektroniczną o wynikach do dnia 27.04.2018r.

 • Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 11.06.2018r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im.
  7 PP AK „Garłuch” w Warszawie

 1. WYMAGANIA

 • Zakres wymagań konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum poszerzone o elementy wiedzy o Australii.

 1. NAGRODY

 • Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy otrzymają I, II, III, IV, V, i VI miejsce i otrzymają dyplomy.

 • Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca oprócz dyplomów otrzymają również nagrody rzeczowe.

 • Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.

Organizatorzy:

Katarzyna Hejduk

Teresa Wieczorek

Adam Zyskowski

Agnieszka Dubik