Informacja dla rodziców – rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Szczegółowe informacje dotyczące naszej szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej sp.nasza87.pl

Informacje dla przyszłych uczniów klas pierwszych znajdują się na stronie Biura Edukacji

Harmonogram rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 3 lutego do 2 marca (do godz. 16.00)

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

 

3 marca

(od godz. 13.00)

19 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

3 marca

(od godz. 13.00)

6 marca

(do godz. 16.00)

Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

7 marca

12 marca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

13 marca

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

3 marca

(od godz. 13.00)

20 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

23 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

(od godz. 13.00)

29 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

4 maja  

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

18 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

18 czerwca

godz. 16.00

23 czerwca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

 

18 czerwca

19 czerwca

(do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

20 czerwca

22 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

 

22 czerwca

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

18 czerwca

24 czerwca

(do godz. 15.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

26 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 czerwca

(od godz. 13.00)

1 lipca

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 20202/21

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 3 lutego do 2 marca (do godz. 16.00)

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

 

3 marca

(od godz. 13.00)

19 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

3 marca

(od godz. 13.00)

6 marca

(do godz. 16.00)

Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

7 marca

12 marca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

13 marca

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

3 marca

(od godz. 13.00)

20 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

23 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

(od godz. 13.00)

29 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

4 maja  

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

18 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

18 czerwca

godz. 16.00

23 czerwca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

 

18 czerwca

19 czerwca

(do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

20 czerwca

22 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

 

22 czerwca

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

18 czerwca

24 czerwca

(do godz. 15.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

26 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 czerwca

(od godz. 13.00)

1 lipca

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych