Informacja dla rodziców – rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87

w roku szkolnym 2017/2018 planuje otworzyć:

 • oddział przedszkolny
 • dwie klasy pierwsze ogólnodostępne
 • klasę pierwszą integracyjną

Dla oddziału przedszkolnego zapewnimy warunki zbliżone do przedszkolnych (3 posiłki, rytmika, język angielski). Dysponujemy odpowiednio wyposażonymi salami i zapleczem dostosowanym do potrzeb małych dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące naszej szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej sp.nasza87.pl

Informacje dla przyszłych uczniów klas pierwszych znajdują się na stronie Biura Edukacji.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.
 2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
data i godzina wydrukowania wniosku,
data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
data i godzina zatwierdzenia wniosku

 • nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
 • Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.
 •  Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie:

dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011),

oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole,
do której uczęszcza dziecko
.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku
 • od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
drukują wypełniony wniosek
i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz dzielnicy:

korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.
z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017
Rady m.st. Warszawy, tzw. kryteria samorządowe.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 • Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne lub w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.
 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
Tagi:
 • elektroniczna rekrutacja
 • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

  Data

  Etap rekrutacji/czynność rodzica

  od

  do

  Kontynuacja edukacji przedszkolnej

  22 marca

  28 marca
  godz. 16.00

  Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych

  29 marca

  godz. 13.00

  Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

  29 marca

  godz. 13.00

  10 kwietnia

  godz. 20.00

  Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

  29 marca

  godz. 13.00

   

  11 kwietnia

  godz. 16.00

  Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
   o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

  15 maja

  godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.

  15 maja

  godz. 13.00

  19 maja

  do godz. 16.00

  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
  w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  23 maja

  godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych

  Procedura odwoławcza

  od 23 maja

  W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych

  20 czerwca

  godz. 16.00

  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

  20 czerwca

  godz. 16.00

  25 czerwca

  godz. 20.00

  Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

  20 czerwca

  26 czerwca

  godz. 16.00

  Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
   o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

  30 czerwca

  godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych.

  30 czerwca

  godz. 13.00

   

  5 lipca

  godz. 16.00

  Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
  w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  7 lipca

  godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych.

  od 7 lipca

  Procedura odwoławcza.

  31 sierpnia

  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
  Autor treści:

  Pliki do pobrania:

Autor treści:

Pliki do pobrania: