Informacje dla rodziców

Organizacja_Egzaminów _kwiecień 2019

Szkolenia dla rodziców dzieci autystycznych

Bezpłatne szkolenia (20 h dydaktycznych), warsztaty (12 h dydaktycznych), indywidualne konsultacje
ze specjalistami z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (3 godziny dydaktyczne). Planowane w ramach
projektu szkolenia i warsztaty podniosą oraz usystematyzują wiedze i umiejętności rodziców/opiekunów dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do usamodzielnienia dzieci,
ich socjalizacji i aktywizacji, a w szczególności do właściwego przygotowania do efektywnego i bezstresowego
funkcjonowania wdomu i placówce edukacyjnej. Programy szkoleniowo/warsztatowe są opracowane iprowadzone
przez najlepszych specjalistów z dziedziny terapii behawioralnej: dr Monike Suchowierska-Stephany, Certyfi kowany Analityk Zachowania, ekspert w zakresie terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu metoda Stosowanej Analizy Zachowania oraz szkoleniowców i konsultantów KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami
Rozwoju i Ich Rodzin. Metoda Stosowanej Analizy Zachowania (zwana również behawioralna lubABA) jest zalecana
przez wiele światowych organizacji jako główny sposób oddziaływania dla dzieci z autyzmem.

  -Szkolenie dla rodziców dzieci  autyzmem

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2018 r.

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo
-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, mają zapewnione w czasie wakacji miejsce w swoim lub
w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach dwutygodniowych turnusach. Liczba turnusów zależy od potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówek.

Turnus

Okres

I

2 lipca – 13 lipca

II

16 lipca – 27 lipca

III

30 lipca – 14 sierpnia

IV

16 sierpnia – 31 sierpnia

 

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

 1. Zasady ogólne
 1. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

 1. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 1. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

 

 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny,

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2018/2019.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,

 • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko:

 • turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,

 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,

 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji
w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

dyżurujące przedszkole pierwszego wyboru

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.

 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • wnioski dotyczące rodzeństwa,

 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 1. Dyrektor przedszkola/szkoły, w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, dostępna jest również w elektronicznym systemie.

 2. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie,
  w terminie 21 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .

 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur
  do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.

  Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
  w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
  prowadzonych przez m.st. Warszawę
  lipiec –sierpień 2018 r.

  Data

  Etap rekrutacji/czynność rodzica

  od

  do

  16 kwietnia

  14 maja

  do godz. 15.00

  Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
  do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
  o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.
  Formularze wniosków będą wydawane
  w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
  na internetowej stronie zapisów.

  16 kwietnia

  14 maja

  godz. 15.00

  Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
  w elektronicznym systemie zapisu.

  30 kwietnia

  godz. 9.00

  14 maja

  godz. 15.00

  Rejestracja w systemie wniosków
  o przyjęcie na dyżur.

  30 kwietnia

  godz. 9.00

  15 maja

  godz. 17.00

  Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

  25 maja

  godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
  na dyżury wakacyjne.

  25 maja
  godz. 14.00

  Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

  25 maja

  15 czerwca

  Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur
  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za wyżywienie.

  20 czerwca

  godz. 13.00

  Opublikowanie list dzieci przyjętych
  na dyżur wakacyjny.

  20 czerwca
  godz. 14.00

  Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją na temat mózgu nastolatka