Kapituła Dyplomu Tytusa

 

KAPITUŁA PRZYZNAWANIA DYPLOMU
„MAŁEGO I DUŻEGO TYTUSA”
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

DYPLOM MAŁEGO I DUŻEGO TYTUSA
GŁÓWNE CELE I REGULAMIN

Kapituła przyznawania Dyplomów Małego i Dużego Tytusa opracowała system aktywnego motywowania do osiągania sukcesów dzieci uzdolnionych w różnych dziedzinach związanych z działalnością szkolną.

Głównym celem jest wyszukiwanie uczniów wybitnych, rozpoznawalnych przez większość społeczności szkolnej. Chcemy, aby to wyróżnienie było ważnym wydarzeniem dla każdego ucznia, motywacją dla innych, aby osiągali jak najlepsze wyniki.

Naszym zamiarem jest, aby każde dziecko miało możliwość osiągnięcia sukcesu, ukazania swoich mocnych stron na miarę swoich możliwości.

 

ZASADY ZBIERANIA PUNKTACJI

Kapituła do 30 kwietnia danego roku szkolnego będzie zbierała od wychowawców klas punktację uczniów danej klasy i po analizie wyników utworzy listę osób(z klas trzecich i szóstych) zakwalifikowanych do otrzymania statuetek i dyplomów. W razie wątpliwości lub takiej samej liczby punktów u kilku uczniów będzie zbierał się zespół oddziałowy danej klasy wraz z Kapitułą i podejmie ostateczną decyzję.

Raz w roku uczniowie będą mogli otrzymać MINI DYPLOMIK „TYTUSEK” za każdy przyznany punkt spośród 10 kategorii. Cząstkowe dyplomy zostaną wręczone uczniom klas pierwszych, drugich, czwartych i piątych po podsumowaniu punktacji na uroczystym apelu Samorządu Uczniowskiego w czerwcu w bieżącym roku szkolnym.

Rozdanie głównych nagród po trzeciej i szóstej klasie będzie odbywało się 14 maja podczas Święta Szkoły.

 

DYPLOM I STATUETKĘ TYTUSA MOŻE OTRZYMAĆ UCZEŃ KTÓRY:

 • zbierze wymaganą ilość punktów (w bieżącym roku szkolnym 8 punktów)
 • będzie wyróżniał się wśród swoich rówieśników wzorowym przestrzeganiem regulaminu uczniowskiego
 • będzie niekwestionowanym przez nikogo wzorem do naśladowania
 • będzie swoją postawą promował wizerunek szkoły

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DYPLOMU TYTUSA

 1. za udział i odnoszenie sukcesów w konkursach sportowych i przedmiotowych w dzielnicy i mieście (za zajęcie 1, 2, 3 miejsca)
 2. za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce ( w klasach 4-6 średnia ocen na  semestr i koniec roku musi być powyżej 5,0) i wzorowego zachowania ; w klasach młodszych decyduje nauczyciel wystawiając ocenę opisową potwierdzającą wyróżniające wyniki w nauce)
 3. za wzorowe zachowanie i wysoką kulturę osobistą (100% nauczycieli uczących danego ucznia musi wystawić mu ocenę wzorową)
 4. za szczególne, bezinteresowne zaangażowanie w życie społeczne na terenie klasy i szkoły(wykonywanie gazetek w klasie i na korytarzu, przynoszenie rekwizytów do przedstawień- nie może to być akcja jednorazowa, musi trwać cały cykl trzyletni, nie może dotyczyć jednego przedstawienia tylko przynajmniej sześciu)
 5. za wyróżniającą frekwencję na zajęciach (100% obecności w ciągu roku szkolnego-z zastrzeżeniem sytuacji nietypowych i zdarzeń losowych np. epidemia, nieszczęśliwy wypadek, będzie brana pod uwagę najlepsza frekwencja w klasie powyżej 90%) i wyjątkową punktualność( nie może być żadnego spóźnienia)
 6. za zaangażowanie w niesienie pomocy na rzecz potrzebujących (aukcje, zbiórki słodyczy, góra grosza itp.- punkt otrzymuje uczeń, który zaangażuje się w większość akcji w ciągu 3 lat i będzie najlepszy w klasie)
 7. za wzorową postawę kolegi (pomoc koleżeńska w lekcjach trwająca cyklicznie w ciągu trzech lat, pomoc kolegom niepełnosprawnym, uczeń musi być wzorem bez żadnych niestosownych zachowań wobec uczniów nie tylko swojej klasy)
 8. za udział w organizowanych na terenie szkoły w co najmniej 3 uroczystościach w ciągu jednego roku szkolnego
 9. za udział w konkursach artystycznych np. Asteriada, Włochowska szuflada i zdobycie 1, 2, 3 miejsca lub wyróżnienia
 10. za wyraźną poprawę wyników w nauce ( docenienie tych dzieci, które dzięki uporowi i pracy pokonały wielkie trudności)

* Kryteria z numerami 1, 2, 3, 5, 8, 9 powinny być oceniane raz w roku, a punkty przyznawane w maju.
* Kryteria z numerami 4, 6, 7, 10 oceniane są raz na trzy lata, a punkty przyznaje się w klasach trzecich i szóstych.


Przyjacielem naszej szkoły jest polski grafik, rysownik i publicysta Henryk Jerzy Chmielewski
ps. Jupiter.
Zobacz więcej: http://www.tytusromekiatomek.pl