Konkurs chemiczny „KWAS”

Konkurs Chemiczny „KWAS”

Zasady ogólne

§ 1

Cele konkursu:

 • Rozwijanie własnych zainteresowań chemią.

 • Poszerzenie wiedzy z chemii w odniesieniu do podstawy programowej.

 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł.

 • Doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się.

 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, dążenia do osiągania sukcesów.

§ 2

 1. W konkursie chemicznym „KWAS” biorą udział zainteresowani uczniowie z klas 2 i 3 gimnazjum

 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap szkolny- 12 marzec 2018r. o godz. 11.00, czas trwania 60 minut.

Prace sprawdzane są w szkole przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia I etapu konkursu.

II etap mazowiecki– 27 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w gmachu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”, czas trwania 60 minut.

Tego samego dnia prace konkursowe zostaną sprawdzone przez Komisję Konkursową i zostaną podane wyniki.

§3

 1. Informacje o konkursie: regulamin, organizacja, przebieg, wyniki będą przekazywane na stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”

 2. Pytania konkursowe i klucz odpowiedzi do etapu szkolnego zostaną przesłane drogą mailową do szkół 12 marca 2018r. do godz. 9.00

§4

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

Etap szkolny:

 1. Substancje chemiczne i ich przemiany.

 2. Atom i cząsteczka.

 3. Woda i roztwory wodne.

 4. Tlenki.

 5. Kwasy.

 6. Wodorotlenki.

 7. Sole.

Etap warszawski:

Ponadto:

 1. Węgiel i jego związki z wodorem

 2. Pochodne węglowodorów

§5

Do II etapu kwalifikuje się 5 uczniów, którzy w I etapie szkolnym uzyskali najwięcej punktów spośród możliwych do zdobycia.

Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taką samą ilość punktów do II etapu przechodzą wszyscy z tą samą ilością punktów.

§6

 1. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy w II etapie uzyskali minimum 80% możliwych punktów do zdobycia.

 2. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.

§7

W przypadku nie uzyskania przez żadnego z uczestników wymaganej ilości punktów Komisja Konkursu może zmienić zasady przyznawania nagród.

§8

 1. Do Komisji II etapu Konkursu Chemicznego „KWAS” zapraszamy jednego nauczyciela chemii z każdej zgłoszonej szkoły. Imię i nazwisko członka komisji prosimy podać na karcie zgłoszenia.

 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursu, w skład, której wchodzą organizatorzy oraz nauczyciele z poszczególnych szkół.

§9

Uczestnicy konkursu muszą być wyposażeni w przybory do pisania, kalkulatory z prostymi funkcjami oraz legitymację szkolną.

§10

Podsumowanie Konkursu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 12.00. W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przygotują dla uczestników konkursu atrakcyjne warsztaty i prezentacje.

etap szkolny 2018r.

etap mazowiecki 2018r.

wyniki 2017-2018