Konkursy

I WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSCE

z okazji

100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem I Warszawskiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległosci jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa wyłoniona spośród nauczycieli historii i geografii Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie

 1. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowania historią i geografią

 • Poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu historii Polski w okresie pod zaborami w latach 1795-1918 z racji przypadającej 100 rocznicy odzyskania niepodległości

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu geografii Polski – (rozwój i gospodarka państwa polskiego od czasów zaborów do chwili obecnej, granice Polski, miejsce Polski w świecie, regiony geograficzne Polski) –

1918-2017

 • Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą.

 • Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z historii i geografii.

 • Motywowanie uczniów do poznawania piękna ojczyzny i jej uwarunkowań historycznych

 • Kształtowanie postaw patriotycznych

 1. UCZESTNICY

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7 szkół podstawowych oraz uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum.

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie wyrażający chęć udziału, poprzez przesłanie zgłoszenia.

 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli historii i geografii przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów zgłoszonych szkół złożone z nauczycieli historii i geografii.

 • Etap I (szkolny) powinien odbywać się dla wszystkich uczestników w tym samym dniu, na tej samej godzinie lekcyjnej.

 • Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny. Test może składać się z zadań jednokrotnego wyboru, zadań z luką, zadań otwartych lub zadań z użyciem mapy, zadań typu prawda-fałsz, zadań na dobieranie, uporządkowanie, wielkokrotnego wyboru-podkreślenie, najlepsza odpowiedź. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut.

 • Do II etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I. (liczba punktów nie może być niższa niż 80%)

 • W przypadku uzyskania maksymalnej lub najwyższej jednakowej liczby punktów Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę.

 • Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia formularz zgłoszeniowy, który wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu przesyła drogą elektroniczną do Szkoły Podstawowej nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 PP AK „Garłuch”.

 • Etap II – finał konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie i będzie polegał na rozwiązaniu pisemnego testu.
 • Laureatami zostaną uczniowie którzy uzyskają 85% i powyżej punktów . Otrzymają dyplomy. Nagrody rzeczowe otrzyma sześć osób, które uzyskają najwyższy wynik
 1. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W KONKURSIE

Niepodległa i droga do niepodległości

1. Droga do niepodległości – walki narodowowyzwoleńcze Polaków (powstanie listopadowe, krakowskie, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe)

2. Powierzchnia i obecne granice Polski. Zmiany granic państwa polskiego od czasów zaborów do końca II wojny światowej (Kongres Wiedeński, traktat wersalski, traktat ryski, plebiscyty na Śląsku, Powiślu, Warmii i Mazurach
po I wojnie światowej, Konferencje w Jałcie i Poczdamie. Zmiany po 1945r.

3. Miejsce Polski w świecie. Przynależność do organizacji międzynarodowych (Liga Narodów, ONZ, UE, NATO)

4. Sektory gospodarki Polski dziś. Przemiany gospodarcze na tle Europy od XIX w do czasów współczesnych (reformy Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, reformy Grabskiego, gospodarka PRL, gospodarka po 89, gospodarka po wejściu do UE)

5. Porównanie struktury narodowościowej i wyznaniowej w Polsce po I wojnie światowej do czasów współczesnych

6. Ruchy migracyjne Polaków od czasów zaborów do czasów współczesnych (przyczyny, skutki, kierunki migracji)

7. Charakterystyka regionów geograficznych Polski

8. Polskie obiekty na liście UNESCO

 1. PROPONOWANA LITERATURA

1. Dostępne na rynku podręczniki do historii dla klasy VII Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum – obejmujący zakres wiedzy konkursu

2. Dowolny podręcznik do geografii dla klasy VII Szkoły Podstawowej i klasy III Gimnazjum – obejmujący zakres wiedzy konkursu

2. Chwalba A., Historia Polski 1795 –1918, Kraków 2008.

3. Zajewski W., Kieniewicz S., Zahorski A., Trzy powstania narodowe – kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, Warszawa 2000

4.Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990.

5. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001.

6. Bujak, A., Dziedzictwo. Polska na liście UNESCO. Wyd. Biały Kruk, 2007. Album

7. Kuźniak, B., Marcinko, M.: Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.

8. Gajewski, J., Szczepani K.: Vademecum organizacji europejskich, Warszawa 2000.

9. Parzymies S., Popiu -Rysińska, I. (red.): Udział Polski w organizacjach międzynarodowych. Warszawa, 2012

10. Dubel, P., Adamczyk, A. (red nauk.): Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń. Poltext.

11. Fiszer, J.M.: Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2009

 1. TERMINARZ KONKURSU

 • Komisja Konkursowa prześle informacje o konkursie, regulamin z zakresem materiału i terminarzem do szkół podstawowych i gimnazjów do dnia 16.02.2018r.

 • Informacje o konkursie będą umieszczona na stronie internetowej szkoły sp.nasza87.pl

 • Szkoły prześlą do organizatora konkursu formularz zgłoszenia udziału szkoły w konkursie wraz z listą uczniów do dnia 16.03.2018r.

 • Komisja Konkursowa roześle do poszczególnych szkół testy (do powielenia) do dnia 26.03.2018r. do godz. 16.00

 • I etap konkursu odbędzie się we wszystkich szkołach jednocześnie w dniu 27.03.2018r. o godz. 10:00

 • Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Konkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” wypełniony formularz zgłoszeniowy z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu) w terminie do dnia 10.04.2018r.

 • II etap konkursu odbędzie się w dniu 08.05.2018r. o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie

 • Członkowie komisji konkursowej, informują drogą elektroniczną o wynikach do dnia 21.05.2018r.

 • Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu – 11.06.2018r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31

Organizatorzy:

Sylwester Adamus – nauczyciel geografii

Damian Marciniak – nauczyciel historii

Konkurs Chemiczny „KWAS”

Zasady ogólne

§ 1

Cele konkursu:

 • Rozwijanie własnych zainteresowań chemią.

 • Poszerzenie wiedzy z chemii w odniesieniu do podstawy programowej.

 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł.

 • Doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się.

 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, dążenia do osiągania sukcesów.

§ 2

 1. W konkursie chemicznym „KWAS” biorą udział zainteresowani uczniowie z klas 2 i 3 gimnazjum

 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap szkolny- 12 marzec 2018r. o godz. 11.00, czas trwania 60 minut.

Prace sprawdzane są w szkole przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły do przeprowadzenia I etapu konkursu.

II etap mazowiecki– 27 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w gmachu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”, czas trwania 60 minut.

Tego samego dnia prace konkursowe zostaną sprawdzone przez Komisję Konkursową i zostaną podane wyniki.

§3

 1. Informacje o konkursie: regulamin, organizacja, przebieg, wyniki będą przekazywane na stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”

 2. Pytania konkursowe i klucz odpowiedzi do etapu szkolnego zostaną przesłane drogą mailową do szkół 12 marca 2018r. do godz. 9.00

§4

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

Etap szkolny:

 1. Substancje chemiczne i ich przemiany.

 2. Atom i cząsteczka.

 3. Woda i roztwory wodne.

 4. Tlenki.

 5. Kwasy.

 6. Wodorotlenki.

 7. Sole.

Etap warszawski:

Ponadto:

 1. Węgiel i jego związki z wodorem

 2. Pochodne węglowodorów

§5

Do II etapu kwalifikuje się 5 uczniów, którzy w I etapie szkolnym uzyskali najwięcej punktów spośród możliwych do zdobycia.

Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taką samą ilość punktów do II etapu przechodzą wszyscy z tą samą ilością punktów.

§6

 1. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy w II etapie uzyskali minimum 80% możliwych punktów do zdobycia.

 2. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.

§7

W przypadku nie uzyskania przez żadnego z uczestników wymaganej ilości punktów Komisja Konkursu może zmienić zasady przyznawania nagród.

§8

 1. Do Komisji II etapu Konkursu Chemicznego „KWAS” zapraszamy jednego nauczyciela chemii z każdej zgłoszonej szkoły. Imię i nazwisko członka komisji prosimy podać na karcie zgłoszenia.

 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursu, w skład, której wchodzą organizatorzy oraz nauczyciele z poszczególnych szkół.

§9

Uczestnicy konkursu muszą być wyposażeni w przybory do pisania, kalkulatory z prostymi funkcjami oraz legitymację szkolną.

§10

Podsumowanie Konkursu odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 12.00. W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przygotują dla uczestników konkursu atrakcyjne warsztaty i prezentacje.

II WARSZAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘’Young English Explorers’’

REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Warszawskiego Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa wyłoniona spośród nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”.

 1. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego.

 • Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów.

 • Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych i samodzielnego uczenia się.

 • Wzbogacenie wiedzy o kulturze i życiu codziennym Australii.

 1. UCZESTNICY

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 5, 6 i 7 szkół podstawowych oraz uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum.

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie wyrażający chęć udziału poprzez przesłanie zgłoszenia.

 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana spośród nauczycieli języka angielskiego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”

przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

 • Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów zgłoszonych szkół.

 • Etap I (szkolny) powinien odbywać się dla wszystkich uczestników w tym samym dniu, na tej samej godzinie lekcyjnej.

 • Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny jednokrotnego wyboru z języka angielskiego. Test może składać się z zagadnień gramatycznych, leksykalnych, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia wypowiedzi pisemnej i zagadnień kulturoznawczych. Część kulturoznawcza obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy na temat Australii.

Na rozwiązanie zadań uczestnicy szkoły podstawowej mają 60 minut.

 • Prace z I etapu oceniane są przez Szkolną Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli języka angielskiego.

 • Do II etapu zostaje zakwalifikowanych troje uczniów szkoły podstawowej oraz troje uczniów z gimnazjum, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I.

 • W przypadku uzyskania maksymalnej lub najwyższej jednakowej liczby punktów Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza dogrywkę.

 • Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia formularz zgłoszeniowy, który wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu przesyła do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”.

 • Etap II (finał) konkursu zostanie przeprowadzony w szkole organizującej konkurs.

 • Finał obejmuje: część ustną – prezentacja wcześniej przygotowanego projektu na wybrany temat zakresu wiadomości o Australii. Prezentacja powinna trwać od 3 do 7 minut. Prezentacje dłuższe niż określony limit czasowy będą przerywane. Wszystkie wystąpienia mogą odbywać się w obecności organizatorów, Komisji Konkursowej, uczestników konkursu, ich nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.

Komisja konkursowa oceniając wystąpienie bierze pod uwagę następujące zagadnienia: pomysłowość i wkład pracy, płynność wypowiedzi, wymowę i intonację, bogactwo leksykalne, poprawność gramatyczną, stopień trudności wystąpienia.

Po zaprezentowaniu swojego projektu, Komisja Konkursowa zadaje uczestnikowi jedno pytanie dotyczące jego wystąpienia. W związku z tym, opiekunowie uczestników konkursu proszeni są o przesłanie na adres e-mailowy: nasza87@wp.pl tematów prac finałowych uczniów do 20 kwietnia 2018r.

 1. TERMINARZ KONKURSU

 • Komisja Konkursowa prześle informacje o konkursie, regulamin z zakresem materiału i terminarzem do szkół podstawowych i gimnazjów do dnia 16.02.2018r.

 • Informacje o konkursie będą umieszczona na stronie internetowej szkoły sp.nasza87.pl

 • Zainteresowane szkoły przesyłają do organizatora konkursu formularz zgłoszenia udziału szkoły w konkursie do dnia 23.02.2018r.

 • Komisja Konkursowa roześle do szkół testy (do powielenia) do dnia 28.02.2018r. do godz. 16.00

 • I etap konkursu odbędzie się we wszystkich szkołach jednocześnie w dniu 01.03.2018r. o godz. 10:00

 • Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Konkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im 7 PP AK „Garłuch” wypełniony formularz zgłoszeniowy z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu w terminie do dnia 15.03.2018r. oraz tematy prac finalistów do dnia 20.04.2018r.

 • II etap konkursu odbędzie się w dniu 24.04.2018r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im 7 PP AK „Garłuch” przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie

 • Członkowie Komisji Konkursowej informują drogą elektroniczną o wynikach do dnia 27.04.2018r.

 • Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 11.06.2018r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im.
  7 PP AK „Garłuch” w Warszawie

 1. WYMAGANIA

 • Zakres wymagań konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum poszerzone o elementy wiedzy o Australii.

 1. NAGRODY

 • Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy otrzymają I, II, III, IV, V, i VI miejsce i otrzymają dyplomy.

 • Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca oprócz dyplomów otrzymają również nagrody rzeczowe.

 • Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.

Organizatorzy:

Katarzyna Hejduk

Teresa Wieczorek

Adam Zyskowski

Agnieszka Dubik

REGULAMIN MIĘDZYDZIELNICOWEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO

LICZĘ NA MALOWNICZEJ”

o tytuł

MATEMATYCZNEGO ASA”

Cele konkursu:

– motywowanie do nauki poprzez zabawę i zdrową rywalizację, mobilizowanie do rozwijania swoich pasji,

poszerzanie wiedzy o treści spoza podstawy programowej,

ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie zdolności poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni, prowadzenia rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego).

Organizator:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch”

ul. Malownicza 31

02-272 Warszawa

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych m.st. Warszawy

Termin:

16 maja 2018 r., godz. 9.00

Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu:

 1. Każdą szkołę podstawową może reprezentować co najwyżej TRZECH uczniów. Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie.
 2. Zgłoszenie, według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1, można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: nasza87@wp.pl lub faksem: (+48 22) 846-09-31, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2018 r.
 3. Czas trwania konkursu: ok. 3 godziny.
 4. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:

a) I etap – uczniowie indywidualnie rozwiązują test składający się z 15 zadań; test trwa 45 minut.

b) II etap – finał dziesięciu najlepszych uczniów na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

 1. Zwycięzca II etapu uzyskuje tytuł „Matematycznego Asa”.
 2. Zarówno test, jak i pytania finałowe będą zbiorem zadań otwartych, na które uczeń będzie musiał odpowiedzieć zdaniem pojedynczym lub liczbą.
 3. Zadania będą sprawdzały przede wszystkim logiczne myślenie, analizowanie, wnioskowanie, kojarzenie faktów, wykorzystanie wiedzy w praktyce, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.
 4. Uczestnicy konkursu powinni posiadać wiedzę poszerzoną o treści spoza podstawy programowej.
 5. W etapie I za test będzie można uzyskać maksymalnie 15 punktów. W sytuacji remisu punktowego, jury kwalifikując do finału uwzględni czas oddania pracy.
 6. Etap II będzie przebiegał następująco:

a) dwie serie pytań dla wszystkich – dwie pomyłki eliminują z dalszej gry;

b) zawodnicy nawzajem wyznaczają się do odpowiedzi dotąd, aż zostanie jeden zawodnik –„Matematyczny As”.

 1. Uczeń lub jego nauczyciel może zgłosić zastrzeżenia do przebiegu finału tylko w trakcie jego trwania, po zakończeniu rozgrywki wszelkie uwagi nie zostaną uwzględnione przez jury.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do finału stają się publicznością.
 3. Finał kończy się rozdaniem dyplomów i nagród.
 4. Nagrodę w postaci upominku dostaje każdy z uczestników, uczestnicy finału otrzymują nagrody rzeczowe, a zwycięzca – „Matematyczny As” – otrzymuje nagrodę specjalną.
 5. Nauczyciele matematyki (opiekunowie) w czasie konkursu zostaną zaproszeni do pracy komisji.

  Załącznik nr 1

  Pieczęć szkoły

  KARTA ZGŁOSZENIA

  na Międzydzielnicowy Turniej Matematyczny „LICZĘ NA MALOWNICZEJ”

  MATEMATYCZNY AS”

  Lp.

  Imię i nazwisko uczestnika,

  klasa

  Nauczyciel przygotowujący

  Nauczyciel – opiekun w czasie konkursu

  1.

  2.

  3.

  …………………………………………..

  podpis zgłaszającego

   

Literatura:

 1. Nienudna matematyka” – Dorota Kolany – Mac, 2001.
 2. 200 zadań i łamigłówek dla klas IV-VI” – Urszula Andrzejewska – Korepetytor, 1999.
 3. Matematyczne gwiazdki” – Joanna, Jerzy Bednarczuk – Nowa Era, 2006.
 4. Korelacja matematyki z przyrodą” – Grażyna Kędziorska – Aksjomat, 2002.
 5. Łamigłówki na każdy dzień” – Anna Podgórska – Aksjomat, 2000.
 6. Mensa” – Robert Allen – Świat Książki, 1996.
 7. Matematyka z wesołym kangurem” – zespół redakcyjny: Z. Bobiński, K. Burnicka, M. Ciszewska, P. Jarek, M. Mentzen, P. Nodzyński, A. Świątek, M. Uscki – Aksjomat, dowolne wydanie.
 8. Liga zadaniowa” – Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki – Aksjomat, 2004.
 9. Konkursy matematyczne w szkole podstawowej”-Jerzy Janowicz-GWO,2010.
 10. Materiały zawarte na stronach internetowych wydawnictw, stowarzyszeń, towarzystw naukowych zajmujących się popularyzacją matematyki.

KONKURS MATEMATYCZNY

Kody QR są prawie wszędzie – w gazetach, książkach, na bilbordach, opakowaniach różnych produktów, stronach internetowych – i od pewnego czasu znajdują swoje miejsce również w szkole. Dzięki prostemu zeskanowaniu kodu przy użyciu smartfonu, szybko można dotrzeć do ukrytej informacji. Jest to narzędzie szczególnie atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, zafascynowanych nowymi technologiami. Kody QR to świetna aplikacja do nauki poprzez zabawę i można wymyślić wiele sposobów, na które można wykorzystać kody w edukacji.
Jednym z pomysłów było zorganizowanie ciekawego turnieju dla uczniów szkół podstawowych, pod nazwą „Zakodowany KonQRs Matematyczny”. Pomysłodawcą i organizatorem gry była Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch” w Warszawie. Turniej został objęty patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Do konkursu zaproszono uczniów klas 4-7 ze wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy.
Zakodowany KonQRs Matematyczny odbył się w piątek, 20 października 2017 r., na boisku szkolnym przy ul. Malowniczej 31A w Warszawie. Do walki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy swoje reprezentacje wystawiły 4 szkoły podstawowe z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
– Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,
– Szkoła Podstawowa Nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5,
– Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego,
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”.
Gra została rozegrana w czterech kategoriach wiekowych: klasy 4, klasy 5, klasy 6 i klasy 7. Każda szkoła wystawiła trzyosobowe drużyny w poszczególnych kategoriach.
Zabawa wymagała połączenia umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych ze sportowym duchem walki, szybkością i sprawnym obsługiwaniem aplikacji do odczytu kodów QR na urządzeniach mobilnych. Konkurencja wywołała wiele radości i emocji. Trochę trudności spowodowały niektóre zadania matematyczne zakodowane na wydrukach, rozmieszczonych na terenie placu szkolnego. Natomiast największą frajdę sprawiły zakodowane pytania-niespodzianki, sprawdzające wiedzę o Dzielnicy Włochy.
Organizator turnieju przekazał szczególne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Zakodowanego KonQRsu Matematycznego dla Dzielnicy Włochy:
– panu burmistrzowi Michałowi Wąsowiczowi i Urzędowi Dzielnicy Włochy za objęcie turnieju patronatem, ufundowanie głównych nagród (pucharów dla zwycięzców i medali dla zdobywców miejsc na podium), upominków dla wszystkich uczestników i wszelkie działania na rzecz promowania innowacyjnych konkursów w szkołach,
– Piekarni-Cukierni Grzybki – za zapewnienie pysznego poczęstunku wszystkim uczestnikom konkursu.
– panu Dariuszowi Nosowiczowi oraz nauczycielom i uczniom za pomoc, wsparcie i zaangażowanie przy organizacji konkursu.
WYNIKI ZAKODOWANEGO KONQRSU MATEMATYCZNEGO
Klasa IV
I miejsce –SP nr 66 (I. Szelenbaum, T. Żytecki, A. Kowalewska)
II miejsce –SP nr 94 (B. Piesak, Z. Wierzbowska, A. Szosfran)
III miejsce – SP nr 87 (A. Glanz, K. Grzesiuk, W. Stasiulewicz)
Klasa V
I miejsce – SP nr 87 (K. Schliewe, D. Stryczewski, M. Siedlecka)
II miejsce – SP nr 94 (A. Sroczyńska, M. Bogusławska, M. Krispel)
III miejsce –SP nr 66 (B. Niewiadomski, O. Ochał, M. Fedyna)
Klasa VI
I miejsce – SP nr 94 (D. Szczurek, P. Kwiecień, P. Brzeziński)
II miejsce – SP nr 66 (O. Imiołek, J. Zając, A. Brygiel)
III miejsce – SP nr 227 (M. Kornacka, W. Omelańczuk, K. Oleksiuk)
Klasa VII
I miejsce – SP nr 87 (D. Hajduk, P. Stasiulewicz, B. Ponikowski)
II miejsce –SP nr 94 (M. Parvi, A. Zabielska, K. Rogulski)
III miejsce – SP nr 227 (J. Janik, J. Nalazek, M. Chomik)

Anna Sygnowska