Metoda Tomatisa

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym, wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra
– prof. Alfred Tomatis.

Przeznaczona jest głównie dla dzieci:

– z dysleksją, dysgrafią i innymi trudnościami w nauce,
– z wadą wymowy,
– z zaburzoną lateralizacją słuchową,
– z nadpobudliwością psychoruchową,
– z cechami autystycznymi,
– z obniżoną samooceną.


Od lutego 2008r. na terenie naszej szkoły odbywają się zajęcia metodą Tomatisa. Terapia prowadzona jest przez logopedę i reedukatora.

Zajęcia polegają na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „Elektronicznym uchem”. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy odpowiedzialny za procesy myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez muzykę Mozarta i chorałów gregoriańskich – o określonej, zróżnicowanej częstotliwości.

Celem metody jest poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Efekty treningu słuchowego:

• polepszenie koordynacji ruchowej
• polepszenie radzenia sobie z emocjami
• polepszenie radzenia sobie ze stresem
• zwiększenie koncentracji
• lepsze zapamiętywanie
• zmniejszanie liczby popełnianych błędów ortograficznych
• zwiększanie sprawności komunikowania się
• skuteczniejsza nauka języków obcych
• lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału

Czytaj więcej