Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021.

Celem projektu jest:
-kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
-rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
-poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca),
-budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem –rodziną, szkołą,miejscowością, -przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
-uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
-poznanie legend i baśni polskich,
-dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
-okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia;
-poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
-kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw-znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka”wiem kim jestem”,
-kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
-rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi,poszanowania dla ludzkich wyborów,
-kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
-zachęcanie do niesienia pomocy innym.

Sylwester Adamus

Piękna nasza polska cała(1)

REALIZACJA PROJEKTU

ZADANIA DO WYKONANIA – 2020-2021