Historia szkoły

 

 

 

1917 – Szkoła Powszechna mieści się w wynajętej izbie domu małżeństwa Laskowskich pod Raszynem.

1918 – za kadencji wójta gminy Skorosze Aleksandra Kopińskiego, szkoła znajdowała się w dużym drewnianym domu, należącym do dziedziców Okęcia Piotra i Marii z Łabędzkich-Bagieńskich, przy obecnej ulicy Aleja Krakowska. Jednak z chwilą utworzenia tam sklepu „Poranek”, szkołę przeniesiono do Załusk, domu Józefa Urbana, czyli do tzw. „białej karczmy”

1922– nowa siedziba przy ulicy Szkolnej [obecna Ruchliwa].

1932 – wybudowano obok drugi barak, również z przeznaczeniem na szkołę. W ten sposób posiadała ona 8 izb lekcyjnych w dwóch barakach. W tych trudnych czasach dyrektorem szkoły do roku 1933 był Władysław Jezierski. Następcą jego zostaje Michał Miszewski.

1933/1934– szkoła ta jest siedmioklasowa i obejmuje cały obwód szkolny Okęcie.

1936 – następuje podział szkoły 7 klasowej w Rakowie na szkołę numer 1, mieszczącą się w pierwszym baraku     [jej dyrektorem został Michał Miszewski] oraz szkołę numer 2, pozostającą w drugim baraku, której     kierownikiem został Antoni Dudek. Obie szkoły nadal należą do gminy Skorosze.

1937 – z inicjatywy Antoniego Dudka powołano Gminny Komitet Budowy Szkoły. Kierownicy obu szkół rozpoczynają zbiórkę funduszy na budowę nowej szkoły, w której pomieściłyby się dzieci z obu szkół. Uzyskują je od Towarzystwa Budowy Szkół, Polskich Zakładów Lotniczych na Okęciu i władz powiatowych. Dzięki temu rusza budowa szkoły przy ulicy Aleja Krakowska 68. Było to także możliwe, iż od 1938 roku Okęcie staje się odrębnąjednostką administracyjnogospodarczą, tj. „Gminą Okęcie” i liczy 15 tysięcy mieszkańców.

1939 – obydwie szkoły rozpoczęły naukę 28 października. Budowa trzeciego gmachu trwała dalej.

1940 – 7 stycznia otwarcie nowej szkoły Al. Krakowska 68.

1940 – 3 marca wezwano obydwu kierowników szkół i nakazano natychmiastowe opuszczenie budynku. Niemcy zajęli je na magazyny. Kierownicy i nauczyciele obu szkół przy współudziale Zarządu Gminy Okęcie w niedługim czasie znaleźli pomieszczenia na naukę w prywatnych budynkach.

Szkoła Powszechna numer 1, której kierownikiem był MichałMiklaszewski wznowiła zajęcia w wynajętych izbach. Były to : 4 pomieszczenia na plebani, 2 pokoje w Domu Spółdzielczym przy ulicy Bandurskiego (obecnie Sabały), 1 izba w domu Władysława Brzezińskiego przy ulicy Mickiewicza (obecnie Sycowska), 1 izba w domu Labochy przy ulicy Strzeleckiej (obecnie Muszkieterów), 1 izba w domu Finkelsztejna róg Al. Krakowskiej i Włochowskiej (obecnie Łopuszańskiej).

Szkoła Powszechna numer 2, z kierownikiem Antonim Dudkiem prowadziła zajęcia w domach prywatnych właścicieli. Były to : 2 izby w domu Zofii Pietrzak przy ulicy Idzikowskiego 6 (Rękodzielnicza), 1 izba w domu Józefy Bielińskiej przy ulicy Idzikowskiego 32, 1 izba w domu Franciszka Skaryszewskiego przy Al. Krakowskiej 88, 1 izba w domu Franciszka Skaryszewskiego przy ulicy Orzeszkowej 7 (obecnie Skibickiej) oraz przejściowo w Załuskach przy Al. Krakowskiej w domu Gebauera.

W tym trudnym okresie ze szkół działających na Okęciu korzystała większość dzieci. Liczbę uczniów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniższym zestawieniu:

1939/40     1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45
1067 1306 1272 579 *  1131 585*

W ostatnim dniu nauki szkolnej 1944/45 w szkole numer 1 pracowali : kierownik Michał Miszewski i nauczyciele: Halina Latallo, Walentyna Salska, Stanisław Kowalski, Romana Wiślicka.

W szkole numer 2 nauczali : kierownik – Antoni Dudek oraz nauczyciele: Jadwiga Dudkowa, Leokadia Kowalska, Czesława Kawałowska, Stefan Fronczak, Stanisław Salach.

1945 – nauka z prywatnych domów 14 kwietnia zostaje przeniesiona do starego gmachu przy ul. Aleja Krakowska 68. Stan uczniów w poszczególnych klasach szkoły nr 2 przedstawia następująca tabela:

Klasa  I
– 76 uczniów
Klasa  II
– 65 uczniów
Klasa  III
– 73 uczniów
Klasa  IV
– 51 uczniów
Klasa  V
– 48 uczniów
Klasa  VI
– 29 uczniów

1945/1946 – nauczyciele zarządzają zbiórkę książek do biblioteki wśród miejscowego społeczeństwa. W listopadzie klasy szóste i siódma mają jużswoje klasowe biblioteki. Pozostałe klasy idą za ich przykładem, ale przyniesione książki zabierają do domu z powodu braku szaf.

1946 – powstały w stolicy kursy uzupełniające w zakresie szkoły podstawowej dla kandydatów na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Do tej akcji na terenie Okęcia włączyli się miejscowi nauczyciele.

1946/1947 – rozpoczął się mocnym akcentem wychowawczym. Szkolny Komitet Odbudowy Warszawy urządził 22 IX 1946 roku kwestę uliczną, w której udział wzięli nauczyciele i uczniowie. Miesiąc później nauczyciele wzięli udział w powszechnym spisie ludności cywilnej. Dane o uczniach stanowiły podstawę do założenia ksiąg ewidencji dzieci podlegających obowizkowi szkolnemu. W tym czasie w szkole numer 1 uczy 25 nauczycieli, a w szkole nr 2 -20 nauczycieli. Trzech ze szkoły nr 2 studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, kilku ma ukończony Wyższy Kurs Nauczycielski, pozostali mają wykształcenieśrednie pedagogiczne.

1947 -zarząd Gminy przekazał barak do użytku szkoły numer 3. Jej kierownikiem został Walenty Latoszek. Personel pedagogiczny stanowili nauczyciele z dwóch istniejących szkół. Niebawem przystąpiono do montażu na dwumetrowej podmurówce drugiego baraku. Projekt sceny przygotowali Tadeusz Sygietyński i Mira Zimińska. Oddanie do użytku Domu Ludowego znacznie usprawniło pracę obu szkół. Była tam sala na uroczystości szkolne.

1948 – podejmują walkę z analfabetyzmem społeczeństwa, organizując kursy dla osób do 45 roku życia i dokształcanie młodzieży do lat 18. Nauka odbywała się w baraku szkolnym. Dokształcanie żołnierzy Jednostki Wojskowej numer 2139. Szkoła Podstawowa nr 2 nawiązała współpracęz Jednostką Wojskową numer 5208, Instytutem Lotnictwa i Spółdzielnią Pracy „Warsep”, które pomagają w organizacji wielu imprez szkolnych, uatrakcyjniają formy między innymi drużyn harcerskich.

1949 – w lipcu przeprowadzono na polecenie inspektora szkolnego powiatu warszawskiego Tadeusza Skulimowskiego, podział terenu Gminy Okęcie na obwody szkolne.

1951 – decyzją Rady Ministrów miasto Włochy oraz Gmina Okęcie zostały włączone do Warszawy i stały się częścią składową Dzielnicy Warszawa-Ochota. Ta została wówczas wyodrębniona jako samodzielna jednostka administracyjno-gospodarcza. W lipcu tego roku włączono do rejonu Szkoły Podstawowej nr 2, rejon Szkoły Podstawowej w Opaczy Dużej i przejęto inwentarz tej szkoły. Tym samym zwiększyła się liczba uczniów uczęszczających do szkół.Nauka zaczęła odbywać się na trzy zmiany.

1953 – w związku z przejściem na emeryturę Antoniego Dudka następuje zmiana na stanowisku kierownika szkoły nr 2. Nowym kierownikiem zostaje Władysław Wiącek, nauczyciel tej szkoły.

1954 – od sierpnia kierownikiem szkoły nr 2 zostaje Aniela Krattowa, dotychczasowa nauczycielka języka polskiego w tej szkole.

1955 – w styczniu otwarto świetlicę szkolną ze stołówką dla uczniów obu szkół, mieści się ona w przyległym baraku.

1955/1956 – szkoła otrzymuje po raz pierwszy etat zastępcy kierownika. Zostaje nim Halina Czyżkowska nauczycielka tej szkoły od 1938 roku.

1957 – 1 lutego stołeczne kuratorium dokonuje zmiany numeru szkoły numer 2 na numer 87, który ma do chwili obecnej. Związane było to z wcześniejszym włączeniem w 1951 roku Okęcia do miasta Warszawy.

1957 – pracownicy Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego wytyczali miejsce pod nowy budynek szkoły na placu Ostaszewskich – róg Centralnej i Malowniczej, oraz wykonali wykop pod fundament. Jednocześnie z tym faktem powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w którego skład wchodzili między innymi członkowie honorowi: Jerzy Albrecht, Frey Bielecki -posłowie na Sejm, Wacław Remiszewski przewodniczący Dzielnicowej Rady Narodowej Ochota oraz członkowie zwyczajni.

1958 – 1 października na dziedzińcu szkolnym przy ulicy Aleja Krakowska odbyła się miła uroczystość, a mianowicie pożegnanie starego budynku szkolnego. Kierownik szkoły nr 87 podziękowała za miłą współpracę szkole nr 88 i życzyła im równie pięknego budynku w niedługim czasie. Rozległ się dźwięk werbli i fanfary harcerzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie ruszyli w pochodzie ulicami Okęcia do nowej szkoły przy ulicy Malowniczej, jeszcze bez sali gimnastycznej i świetlicy (obecnie biblioteki). Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym obiekcie z udziałem władz nastąpiło w następnym roku po oddaniu do użytkowania całości budynku.

1959 – 1 kwietnia przekazano do użytku pawilon mieszkalny,świetlicę i salę gimnastyczną.

1959 – 1 września odbyła się podniosła uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego, z udziałem władz dzielnicy i wielu zaproszonych gości.

1961 wymurowano ścianę działową między świetlicą, a poczekalnią. Uzyskano w ten sposób jedno pomieszczenie na księgozbiór i ciszępotrzebną w bibliotece, ponieważ dzieci świetlicowe przestały tędy chodzić. W listopadzie tego roku Inspektorat Oświaty przeprowadził w szkole tzw. frontalnąwizytację szkoleniową nadzoru pedagogicznego. W czasie podsumowania władze szkolne stwierdziły, że szkoła jest wzorem dla innych placówek.

1961 i 1962 – obfitował w liczne wizyty nauczycieli zagranicznych, w tym pedagogów radzieckich, niemieckich, węgierskich, amerykańskich.

1961 – we wrześniu pod kierunkiem profesora Wincentego Okonia, kierownika Katedry Dydaktyki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęto eksperyment politechniczny pt. „Łączenie teorii z praktyką w nauczaniu”. Opiekę naukową nad eksperymentem sprawował dr Stefan Słomkiewicz, pracownik naukowy uniwersytetu.

1963 – od września zastępcą kierownika szkoły została nauczycielka biologii Józefa Zielińska. Była ona organizatorem i kierownikiem zespołów języka angielskiego, które prowadziła od 1956 roku.

1966 – w wyniku przepełnienia budynku szkolnego w Raszynie i starań tamtejszego społeczeństwa, przydzielono do Szkoły Podstawowej nr 87 pięć oddziałów z tamtej szkoły. W związku z tym ich liczba wzrosła do 31.

1966/1967 – szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego miasta stołecznego Warszawy, Okręgowego Ośrodka Metodycznego, Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Zarządu Stołecznego Związku o Wolność i Demokrację. Tematem konkursu, była „Historia naszej dzielnicy od września 1939 roku do chwili obecnej”. Udział w konkursie wzięły klasy V-VIII, razem 366 uczniów, a z organizacji szkolnych: Drużyna Harcerska i Samorząd Uczniowski. Do działalności konkursowej przystąpiło również : kółko fotograficzne i turystyczno-krajoznawcze, oraz biblioteka szkolna, która zorganizowała wystawępt. ,,Warszawa w latach 1939-1944″. Przedstawiono na niej książki, czasopisma i ilustracje z tego okresu. Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu w roku następnym przystšpiono do kolejnego, którego tytuł brzmiał: „Odbudowa, rozwój i perspektywy naszej dzielnicy”.

1969 – w styczniu Inspektor Szkolny Wiesław Pasieka powołałdo życia 4 Studia Wiedzy Pedagogicznej dla Rodziców Dzielnicy Ochota. Jedno z nich mieściło się w budynku Szkoły Podstawowej nr 87, a jej kierownikiem była Aniela Krattowa.

1973 – w czasie wakacji przeprowadzono w szkole remont generalny. W sierpniu 1973 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Aniela Krattowa pełniąca tę funkcję od 19 lat, a pracująca w niej 27 lat przeszła na emeryturę. Nową dyrektorką szkoły została Regina Strauss.

1978 – w lutym nastąpiło otwarcie Izby Tradycji Narodowej. Uroczystość tę poprzedziły liczne konkursy, zbieranie pamiątek narodowych związanych z działalnością organizacji młodzieżowych w okresie okupacji i pierwszych lat powojennych.

1981 – w czerwcu szkole nadano imię Związku Młodzieży Polskiej.

1983 – nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Nowądyrektorką została Ewa Majchrowska.

1989 – kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Na emeryturęodeszła Ewa Majchrowska, nową dyrektorką została Alicja Małecka.

1990 – w lutym rozpoczął się remont kapitalny szkoły, na który czekała ona kilka lat.

1991 – 31 sierpnia, po 26 latach pracy w Szkole Podstawowej nr 87, odeszła na emeryturę jej dyrektorka Alicja Małecka. Nowym dyrektorem została wyłoniona w drodze konkursu Joanna Zielińska, nauczycielka z tejże szkoły. Praca w szkole przebiegała nadal w sposób niezmienny.

1992 – młodzież z naszej szkoły wzięła udział w masowym biegu ulicznym, a teatrzyk szkolny „Pauza” zdobył wyróżnienie w przeglądzie teatrzyków dzielnicy Ochota. Ożywioną działalność prowadzi koło plastyczne, pod kierunkiem Bożeny Michońskiej. Prace dzieci wysyłane są na liczne konkursy, na których zdobywają nagrody. Między innymi I i II miejsce w konkursach wojewódzkich na wycinankę, I miejsce w konkursie pod tytułem „Łazienki królewskie”, ,,Nałogi nie”. W kościele Świętej Anny zorganizowany byłwernisaż plastyczny prac uczniów naszej szkoły. Przedstawienie jasełkowe przygotowane pod kierunkiem pani Michońskiej prezentowane były przed prymasem Józefem Glempem, w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w szpitalu na ulicy Litewskiej. W kolejnych latach nadal prace uczniów szkoły zdobywają nagrody na konkursach. Corocznie bierzemy udział w marszobiegach organizowanych przez Anetę Kręglicką,a nasi sportowcy zdobywają nagrody w różnych dyscyplinach.

1994 – podczas warszawskiego konkursu literackiego „Młodołć i twórczość” prace dzieci otrzymały pierwszą i drugąnagrodę. Szkolny teatrzyk „Pauza” w ramach międzynarodowego festiwalu teatralnego „Korczak dzisiaj” zaprezentował w teatrze Lalka spektakl „Spolegliwy nauczyciel”. Zajęliśmy również pierwsze miejsce w ogólnowarszawskim konkursie na Miss Marzannę i czołowe miejsca w turniejach sportowych na terenie Gminy Włochy.

1997 – w maju nadano szkole imię „7 Pułku Piechoty Armii Krajowej „Garłuch” i odsłonięto tablicę pamiątkową.

2000 – w efekcie wprowadzonej reformy szkolnictwa w czerwcu mury szkolne opuściła ostatnia klasa ósma. Szkoła pozostała nadal SzkołąPodstawową, lecz równocześnie mieści się tu filia Gimnazjum nr 1, do którego uczęszczają dzieci, które ukończyły naszą szkołę podstawową.

2001-w sierpniu na emeryturę odchodzi dyrektor szkoły Joanna Zielińska. Nowym dyrektorem

w drodze konkursu został pan Artur Foremski, zastępcązostaje mianowany wieloletni nauczyciel języka polskiego w tejże szkole pan Andrzej Krupiński.

W szkole zajęcia zaczyna prowadzić logopeda i reedukator. Otwarta zostaje świetlica o profilu profilaktyczno-terapeutycznnym. Otwarty zostaje gabinet stomatologiczny.

2002-maj- uroczyste obchody piątej rocznicy nadania szkole imienia 7 Pułku Piechoty AK Garłuch.Od września działa klasa integracyjna do której uczęszcza 20 uczniów w tym trzech niepełnosprawnych.Nauczają w niej Anna Olejnikowska i Agata Kalita. W październiku szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła z klasą”.

2003-maj- z dniem 1.09 wicedyrektorem szkoły zostaje pani Joanna Abramowicz. Odeszła na emeryturę pani Barbara Szląskiewicz – wieloletni nauczyciel naszej szkoły. Powstaje kolejna klasa integracyjna w której nauczają Dorota Bąkała i Agnieszka Osińska-Jarmul.Z końcem roku kalendarzowego nasza szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”.

2004-maj- odeszły na emeryturę dwie wieloletnie nauczycielki naszej szkoły – pani Barbara Jóźwik i pani Maria Tkaczyk. W związku z decyzją Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27.05.2004 r. nastąpiła zmiana nazwy szkoły. Od 1.09.2004 roku będzie brzmieć następująco: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch”. Od września jest w naszej szkole kolejna klasa integracyjna którą prowadzą Ewa Dmowska i Anna Klimko-Sztolcman.

2004-W roku szkolnym 2004/05 rozpoczął działalnośćUczniowski Klub Sportowy „LOTNIK” działający przy SP nr 87. Prezesem UKS „LOTNIK” został wybrany nauczyciel w-f w naszej szkole mgr Adam Gębski. W ramach klubu powołano do życia dwie sekcje: lekkoatletyczną i siatkową. Wśród najważniejszych celów i zadań UKS należy wymienić:

  1. Wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylużycia.
  2. Upowszechnianie rywalizacji sportowej.
  3. Edukowanie poprzez sport.
  4. Ujednolicenie organizacji sportu szkolnego.
  5. Organizacja imprez sportowych i turystycznych.

2005–Z dniem 1.09.05 r. nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektoraszkoły. Nowym wicedyrektorem została p. Grażyna Karbowiak. Przyjęto do pracy również nowych nauczycieli: p. TeresęWieczorek (język angielski), p. KarolinęWojciechowską, p. Pawła Mączyńskiego (w-f, zastąpili oni p. A. Gębskiego i p. J. Grzybka).

2006 – Istnieje w szkole pięć klas integracyjnych do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia PPP.

29.04 na cmentarzu w Raszynie pożegnaliśmy koleżankę,przyjaciółkę i ukochaną panią Annę Olejnikowską z domu Lewandowska. Pracowała w naszej szkole 16 lat ucząc w klasach 1-3. Wychowała wiele klas przekazując im swoją wiedzę i mądrość życiową. Cechowała ją wielka kultura osobista, spokój i uśmiech na twarzy. Taką będziemy ją zawsze pamiętać.

Od1.09nastąpiły zmiany kadrowe: odeszła na emeryturę długoletnia nauczycielka pani Maria Mironowicz. Przyjęto do pracy nowych nauczycieli:

p. Beata Żelazek – język polski, p. Joanna Górnich i p. Jan Baranowski – religia, p. Urszula Chiczewska, p. Anna Gumulska, p. Katarzyna Kudyk – wychowawcy świetlicy, p. Katarzyna Błażejczyk, p. Julita Gąsieniec, p. Agnieszka Leczyk, p. Aneta Wasilewska – nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych.

2007- Obecnie w szkole istnieje sześć klas integracyjnych do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami oraz klasa ,,0”. Działają 2 świetlice; jedna ogólnodostępna, druga realizująca elementy socjoterapii. W bibliotece szkolnej istnieje szkolne centrum informacji z którego korzystają zarówno nauczyciele jak i uczniowie. W styczniu został reaktywowany UKS ,,LOTNIK’. Nazwa klubu uległa zmianie na ,,PILOT”, został on wpisany do rejestru UKS-ów. Prowadzącym jest p. Paweł Mączyński.

2008- Nastąpiły znaczące zmiany w naszej placówce. Z dniem1.03 z pełnienia obowiązków dyrektora szkoły oraz pracy w naszej szkole zrezygnował p. dyrektor Artur Foremski. Jego obowiązki przejęła w-ce dyrektor Grażyna Karbowiak, która funkcję dyrektora szkoły sprawowała do 31.08.

Z dniem 1.09 dyrektorem szkoły została p. Iwona Krupińska, a w-ce dyrektorem p. Grażyna Karbowiak. Nie pracują już u nas wieloletnie wychowawczynie świetlicy ,,Pod schodami” p. Monika Pryba i p. Sylwia Niemiec oraz p. Monika Wyporska-wychowawca świetlicy, p. Julitta Gąsieniec- nauczyciel wspomagający. Zatrudnieni zostali nowi nauczyciele: muzyki, matematyki, informatyki, języka polskiego oraz wychowawcy świetlic.

2009- We wrześniu w naszej szkole odbyła się podniosła uroczystość z udziałem władz dzielnicy, biskupa i wielu zaproszonych gości, a były to obchody 50-lecia funkcjonowania placówki w siedzibie na ulicy Malowniczej. Święto to było okazją do spotkania się po latach byłych nauczycieli naszej szkoły i wspomnień o minionych czasach.

6.11-w naszej placówce odbył się Warszawski Dzień Dobrego Jedzenia organizowany w ramach akcji ,,Wiem co jem”. Podczas imprezy Biuro Edukacji m.st. Warszawy ogłosiło wyniki ogólnowarszawkieko konkursu dla intendentów stołówek szkolnych pt. ,,Tu się jada jak u mamy”. Pierwsze miejsce zajęła nasza szkoła- wygrała zupa pomidorowa.

2010- 20.05  w naszej placówce, z okazji Święta Szkoły, odbyło się spotkanie z olimpijczykami: złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich (Pekin 2008) i srebrnym medalistą Mistrzostw Świata (Berlin 2009) w pchnięciu kulą Tomaszem Majewskim oraz srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich (Pekin 2008) i srebrnym medalistą Mistrzostw Świata (Berlin 2009) w rzucie dyskiem Piotrem Małachowskim.

7.06- odbyła się niecodzienna uroczystość – to Papcio Chmiel, przyjaciel naszej szkoły obchodził u nas swoje 87 urodziny. Dla naszego solenizanta był to niezwykle pracowity dzień- rozdanie takiej ilości autografów to nie lada wyczyn.

25.09 – już po raz szósty w naszej szkole odbył się VI Rodzinny Festyn Integracyjny. Jak co roku spotkaliśmy się by we wspaniałej rodzinnej atmosferze promować szlachetną ideę współpracy osób o różnym stopniu sprawności. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy istotnym partnerem tej imprezy było Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

13. 10 – odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. W poczet naszej szkoły wstąpiło 77 dzieci. W tym roku
mieliśmy grupę pięciu sześciolatków.

2011

30.03 – po raz pierwszy w swej historii nasza szkoła zorganizowała Festiwal Talentów. Wydarzenie to miało miejsce w gościnnych progach Klubu Ikar. Na scenie zaprezentowało się 45 uczniów, którzy swój wolny czas uwielbiają spędzać w twórczy sposób, rozwijając swe pasje, talenty i zainteresowania także poza murami szkoły.

kwiecień – już po raz drugi w naszej szkole spotkali się mali ekolodzy z dzielnicy Włochy. Przyświecające nam hasło brzmiało „Dbam o przyrodę – oszczędzam wodę”. Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszej szkoły na trzecią edycję projektu poświęconego ekologii.

28.04. – obchodziliśmy święto naszej szkoły. Tego dnia zaszczycił nas swoją obecnością Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Muzycy zagrali przepiękny koncert z okazji 220 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 14 rocznicy nadania szkole imienia 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej „Garłuch”.

wrzesień odbył się VII Festyn Integracyjny, na którym bawiły się całe rodziny- nie tylko uczniów naszej szkoły

październik – otrzymujemy certyfikat szkoły wspierającej uczniów zdolnych ,,Wars i Sawa”;

– Nasza Szkoła, jako jedyna w Dzielnicy Włochy, przystąpiła do I Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W zmaganiach matematycznych udział wzięli uczniowie klas 3-6 oraz pracownicy szkoły. Nagrodą było zdobycie tytułu: Eksperta Tabliczki Mnożenia;

– zaczyna działać Szkolne Koło Wolontariatu, którego motto brzmi:

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,z jakim tej pomocy się udziela.”                                                       

 Jan Paweł II

listopad – dzięki udziałowi w Akcji Reklama dzieciom wyposażono i dokonano uroczystego otwarcia sali do integracji sensorycznej. Gościliśmy władze naszej dzielnicy i ,,Kurier Warszawski”;

-w dniach 21-25.11 obchodziliśmy Tydzień Zdrowego Jedzenia. W projekcie udział wzięły wszystkie klasy prezentując stanowiska ze zdrową żywnością;

– po raz kolejny odbyła się Aukcja Ciast klas 4-6, dochód ze sprzedaży zasilił fundusze klasowe.

2012

lutyuczennica klasy 6 Paulina Kaczyńska została laureatką kuratoryjnego konkursu matematycznego, w marcu wygrała warszawski maraton matematyczny;

marzecw Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1-go sierpnia odbył się II Festiwal Talentów, podczas którego uczniowie Naszej Szkoły prezentowali swoje zdolności i umiejętności;

kwiecieńpo raz 3 byliśmy gospodarzami Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego. W tym roku odbywał się on pod hasłem ,,Powietrze szanujesz zdrowie zyskujesz”, uczniowie naszej szkoły zdobyli 2 miejsce.

maj z okazji Święta Szkoły odbyła się ,,Żywa lekcja historii”. Gościliśmy grupę rekonstrukcyjną Muzeum 2 Korpusu Polskiego z Józefowa, dzięki której uczniowie mieli możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego, strzelania do celu, przejażdżki oryginalnym Jeepem.

– 26.05 z okazji Dnia Matki odbył się Festyn Rodzinny klas 1-3 na którym uczniowie wspólnie z rodzicami brali udział w różnorodnych konkurencjach i zabawach.

-uczeń klasy 5 Aleksander Khan zajął 3 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Czytelniczym ,,Słoneczna zakładka”; uczennica klasy 4 Jadwiga Mik zajęła 3 miejsce w Dzielnicowym Konkursie Czytelniczym ,,W krainie książek”.

czerwiec w ramach cyklu ,,Łamiemy bariery międzypokoleniowe” uczniowie świetlicy po raz kolejny spotkali się z zaprzyjaźnionymi seniorami z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Robotniczej 15;

-uczniowie Naszej Szkoły z wielkim zapałem kibicują sportowcom podczas EURO 2012.

wrzesień odbył się VIII Festyn Integracyjny, podczas którego prawdziwym gwoździem programu okazał się pokaz futbolu amerykańskiego w wykonaniu Warsaw Spartans;

– odbyła się II edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, w której udział wzięli nie tylko uczniowie ale również rodzice i okoliczni mieszkańcy, ponieważ patrole egzaminacyjne wyszły poza mury szkoły;

– uczniowie klas 6 uczestniczyli w lekcji historii poprowadzonej prze kombatantów z Dzielnicy Włochy w celu kultywowania tradycji patriotycznych;

październik 25.10 uczciliśmy 55 urodziny Tytusa, do obchodów włączyli się wszyscy uczniowie, każda klasa wykonała portret Tytusa wg. własnego projektu, a uczniowie klas 6 przygotowali scenki z życia Szacownego Jubilata, udaliśmy się również do Szanownego Papcia Chmiela – przyjaciela Naszej Szkoły;

– 31.10 uczniowie szkoły obchodzili święto Hallowen;

listopad – odbyła się kolejna edycja akcji ,,Wiem, co jem”, w ramach której uczniowie klas starszych przygotowali stanowiska, ze zdrowym jedzeniem oraz hasła i piosenki promujące zdrowy styl życia, uczniowie klas młodszych wspólnie zjedli przygotowane przez siebie zdrowe II śniadanie i obejrzeli przedstawienie pt. ,,Owoce i warzywa” przygotowane przez Świetliki. Ponadto wykazaliśmy się wiedzą zdobywając w konkursie na szczeblu dzielnicowym 2 i 3 miejsce. Po raz pierwszy też w naszej szkole odbył się Dzień Pluszowego Misia, uczniowie klas młodszych wraz z nauczycielkami przyszły do szkoły w piżamach z ulubionymi pluszakami, każda klasa zaprezentowała piosenkę o misiu, a uwieńczeniem tego wyjątkowego dnia był pokaz mody piżamowej.

2013

styczeń  nauczyciele języka polskiego zorganizowali dzielnicowy konkurs ortograficzny, w którym wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół włochowskich;

od  września przy szkole rozpoczyna swoją działalność Stowarzyszenie Sercem Malowane, którego członkami są nauczyciele i rodzice uczniów,  za cel przyjęło sobie wspieranie działalności placówki;

20.02- szkoła otrzymuje tytuł Szkoły Odkrywców Talentów;

we wrześniu bierzemy udział w III Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia;

październik – bijemy rekord z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w resustytacji
krążeniowo – oddechowej;

grudzień- odbyło się dzielnicowe spotkanie wigilijne, na którym gościliśmy władze  dzielnicy oraz przedstawicieli placówek oświatowych. Swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali podczas jasełek nauczyciele naszej szkoły;

W tym roku uczniowie odnieśli sukcesy w wielu dziedzinach np.:

dzielnicowy  konkurs  ,,Zdrowe żywienie”  I i III miejsce w uczennice klas starszych,  II miejsce uczniowie klas młodszych;

dzielnicowy  konkurs  10 przykazań mistrza oszczędzania II i III miejsce;

tenis stołowy II miejsce chłopcy, III dziewczęta.

2014

04.05- dokonano uroczystego otwarcia salki gimnastyki korekcyjnej powstałej dzięki współpracy szkoły z PP ,,Porty lotnicze” i otrzymanej od nich darowiźnie;

26.05- w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” uczniom  klas I-III czytali zastępca burmistrza p. Andrzej Krupiński, dwukrotny medalista olimpijski p. Tomasz Majewski, dyrektor biura PR PPL p. Radosław Żuk i dyrektor szkoły p. Iwona Krupińska;

02.06- uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Przyjaznej  Uczniom z Dysleksją;

26.09- z udziałem wielu honorowych gości odbyła się uroczystość z okazji 55-lecia działalności szkoły w siedzibie przy ul. Malowniczej. Podczas uroczystości po raz pierwszy w wykonaniu uczniów i nauczycieli zabrzmiał hymn szkoły, do którego zarówno tekst jak i muzykę stworzyli rodzice naszych uczniów;

10.10- gościliśmy w murach  szkoły biskupa Józefa Górzyńskiego;

14.11- Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”;

Szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie ,,Mistrzowie kodowania”.

Mamy laureata:

kuratoryjnego konkursu matematycznego Jakub B;

ogólnopolskiego konkursu na najlepszą animację, grafikę komputerową ANIM@KACKA III miejsce w kat. do lat 16 Gabrysia D.

2015

08.06-   uroczyste odsłonięcie murali na elewacji szkoły zrealizowanych z budżetu partycypacyjnego, połączone z 92 urodzinami Papcia Chmiela, który został ojcem chrzestnym Muralu.

05.10- podpisanie porozumienia o współpracy szkoły z 1 Bazą Lotnictwa Transportowego.

13.10- nauczyciel naszej placówki pedagog szkolny Pani Katarzyna Nowak Zawadzka otrzymała tytuł ,,Nauczyciel roku” a szkoła certyfikat ,,Szkoła na medal”

15.10 – podczas obchodów dzielnicowego Dnia Nauczyciela w szkole oprócz władz dzielnicy, dyrektorów placówek oświatowych i wyróżnionych nauczycieli gościliśmy Panią Kluzik-Rostowską- Minister Edukacji Narodowej .

W tym dniu dokonano również otwarcia dodatkowej sali świetlicy szkolnej utworzonej dzięki środkom z budżetu partycypacyjnego.

Koniec roku to sportowe sukcesy naszych uczniów: I miejsce w dzielnicy zawody pływackie klas 2; 5 miejsce dziewcząt w Warszawie w unihokeju i 7 w tenisie stołowym.

W opracowaniu wykorzystano m.in. następujące źródła:

„Dzieje Ochoty”. Warszawa 1973.
J. Kaczmarek „Kolorowy marszobieg”, w: Życie Warszawy 1995 r.
A. Krattowa „Została pamięć” – materiały o Okęciu.
Kronika szkoły nr 87 za lata 1974-1983.
Kronika szkoły nr 87 za lata 1990-1995.
M. Kwiek. „Izba Pamięci w Szkole nr 87”, w: Express wieczorny1978 r.
H. Sadowska „W szkole na Malowniczej remont trwa”. W: Głos Pracy1973 r.