Projekt edukacyjny ,,Zobaczę swój kraj poznam jego kulturę i historię”

W naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny ,,Zobaczę swój kraj, poznam jego kulturę i historię”

Projekt edukacyjny

,,Zobaczę swój kraj, poznam jego kulturę i historię”

Koordynatorzy projektu:

Dorota Bąkała

Agnieszka Osińska-Jarmul

Realizacja projektu:

wszyscy nauczyciele

oraz osoby odpowiedzialne:

kl.1-3

Dorota Bakała

Agnieszka Osińska-Jarmul

kl.4-6

Beata Duda

Iwona Bojanowicz

klasy gimnazjum

Dariusz Mencel

1. WSTĘP

Z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i profilaktyczną współczesnej szkoły nierozerwalnie związane jest rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie tradycji. Treści te niosą ze sobą wiele wartości ważnych dla życia i kształtowania osobowości dziecka oraz rozwijania postaw młodych ludzi.

Patriotyzm to dziś na powrót ważna sprawa. My i nasi uczniowie jako mieszkańcy współczesnej stolicy Polski chcemy udać się w podróż historyczno -sentymentalną w przeszłość po to, aby poznać, lepiej przyjrzeć się i rozpropagować dzieje historycznych stolic Polski. Potraktujemy to jako narzędzie do budowania i wychowywania w duchu patriotyzmu młodego pokolenia uczniów.

Poprzez realizację projektu ,,Poznam swój kraj, jego kulturę i historię” nauczyciele naszej szkoły pragną przybliżyć uczniom wiedzę o dawnych stolicach Polski oraz Mazowszu – ze stolicą Warszawą , w której mieszkają oraz umacniać więź ze swoją ,,małą ojczyzną” i całym narodem.

2. OGÓLE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Opracowany projekt edukacyjny „Zobaczę swój kraj, poznam jego kulturę i historię” przeznaczony będzie dla uczniów Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2016/17 (od października do maja) podczas zajęć edukacyjnych, godzin wychowawczych, wyjść i wycieczek. Przewidziane są także konkursy i Quizy. W projekcie ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych .

W klasach młodszych będą to głównie wyjścia, jednodniowe wycieczki i konkursy, podczas których dzieci poznawać będą Warszawę i jej historię. Zajęcia odbywać się będą w ramach koła ,,Mały krajoznawca” (raz w miesiącu), a także podczas wycieczek organizowanych przez wychowawców w swoich klasach. Planujemy również zorganizowanie konkursów plastycznych, piosenki oraz quizu wiedzy o Warszawie.

Klasy 4-6 skupią się na województwie mazowieckim, natomiast uczniowie gimnazjum poznają dawne stolice Polski.

3. CELE PROGRAMU

3.1 Ogólne cele projektu edukacyjnego

1. Poznanie historii Warszawy, Mazowsza i Polski,

2.Poznanie historii Gniezna, Krakowa i Warszawy,

3. Rozbudzanie uczuć i postaw patriotycznych ,

4. Popularyzacja wiedzy na temat bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

5.Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego,

6. Rozwijanie ciekawości poznawczej ucznia, spostrzegawczości, rozumienia, analizowania,

7.Uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej, wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony i umiejętnego korzystania z jej dóbr,

8. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach życia codziennego,

9. Wspomaganie szkoły i rodziny w procesie wychowawczym,

10.Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

3.2 Szczegółowe cele projektu edukacyjnego

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych,

 2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

 3. Wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują,

 4. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,

 5. Rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,

 6. Poszerzanie wiedzy o historii swego kraju i regionu poprzez rozwijanie wiadomości i umiejętności,

 7. Zrozumienie związków między przeszłością, a teraźniejszością

 8. Rozwijanie postawy zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,

 9. Kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania, wyszukiwania, porządkowania i weryfikowania informacji m. in. w oparciu o mapy, plany, przewodniki i Internet,

 10. Łączenie wiedzy zdobytej z różnych źródeł,

 11. Umiejętność wskazania ciekawych miejsc i zabytków,

 12. Dostrzeganie potrzeb ochrony dóbr kultury i pielęgnowania walorów regionu.

4. REALIZACJA PROJEKTU

KLASY 1-3

Klasy 1-3 będą poznawać Warszawę. W związku z tym raz w miesiącu zorganizowane zostanie wyjście dla uczestników koła ,,Mały Krajoznawca” w/g zamieszczonego niżej harmonogramu (tabela).

Harmonogram działań

Miesiąc

Rodzaj działania

Październik

,,Szlakiem legend warszawskich”- wycieczka na Stare Miasto

Listopad

,,Pamiętamy o zmarłych”- wyjazd na Powązki. Porządkowanie grobów, zapalenie zniczy.

Grudzień

Odwiedzamy Muzeum Powstania Warszawskiego

Styczeń

Zwiedzanie Pałacu w Wilanowie

Luty

Organizacja konkursu plastycznego- ,,Warszawa – moje miasto”

Marzec

Zwiedzanie Zamku Królewskiego

Kwiecień

Zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina

Maj

Muzeum Niepodległości; quiz wiedzy o Warszawie

Oprócz wycieczek organizowanych w ramach koła ,,Mały krajoznawca” w realizację projektu włączą się wszyscy uczniowie i nauczyciele klas 1-3. Klasy będą realizować działania zgodnie z harmonogramem. Podsumowaniem projektu będzie stworzenie klasowego albumu o Warszawie, Quiz wiedzy na temat Warszawy, konkurs piosenek o Warszawie oraz konkurs plastyczny ,,Warszawa, moje miasto.”

W październiku każdy wychowawca zorganizuje wycieczkę z klasą pod hasłem: ,,Okęcie moja mała ojczyzna”. Dzieci poznają najważniejsze miejsca swojej ,,małej ojczyzny” takie jak np: pomnik upamiętniający katastrofę lotniczą, przedszkole, Instytut Lotnictwa itp.

W listopadzie każda klasa odwiedzi Miejsce Pamięci Narodowej i zapali na nim znicz. Klasy trzecie odwiedzą również pobliski cmentarz.

W styczniu uczniowie wraz z nauczycielami będą czytać legendę związaną z powstaniem Warszawy i ją zilustrują dowolną techniką plastyczną. Zostanie ogłoszony konkurs plastyczny pt.: ,,Legendy warszawskie”. Następnie odbędzie się wystawa prac uczniów

W marcu będziemy szukać wiosny w warszawskich parkach. Każda klasa odwiedzi jeden warszawski park i przygotuje fotogalerię w swojej klasie.

W kwietniu uczniowie klas młodszych postarają się odpowiedzieć na pytanie: Jakie muzea są w Warszawie? Wychowawcy zabiorą uczniów do wybranego warszawskiego muzeum.

W maju -każda klasa będzie miała za zadanie stworzyć klasowy album o Warszawie, który zostanie wyeksponowany podczas ŚWIĘTA SZKOŁY oraz spotkań z rodzicami. W albumie znaleźć się mogą :

-zdjęcia

-prace plastyczne dzieci

-wiersze związane z Warszawą

-krótkie notatki na temat odwiedzanych miejsc itp.

Odbędzie się także przegląd piosenek o Warszawie. Każda klasa przygotuje jedną piosenkę, którą wykona podczas Festiwalu Piosenki Warszawskiej zorganizowanego w szkole.

5. EWALUACJA PROJEKTU

Ewaluacja koła ,,Mały krajoznawca” w klasach młodszych będzie prowadzona systematycznie podczas każdych zajęć, co pozwoli ocenić przydatność programu i jego skuteczność w realizacji postawionych celów. Będziemy badać poziom zadowolenia dzieci poprzez rozmowy.

Ewaluacją programu będą także organizowane przez nas konkursy (plastyczne, fotograficzne, wiedzy, piosenki)

KLASY 4-6

W klasach 4-6 projekt będzie realizowany w październiku, listopadzie i maju.

Harmonogram działań

Miesiąc

Rodzaj działania

Październik

edukacyjna wycieczka autokarowa w wybrane miejsce na Mazowszu (Kurpie) prezentacja multimedialna z wycieczki. Galeria zdjęć na II piętrze

Listopad (druga połowa)

Prezentacja projektów klasowych w formie plakatów lub prezentacji multimedialnych na określony temat:

4a – sławni ludzie Mazowsza

4b – ciekawe miejsca na Mazowszu warte odwiedzenia

5a – Mazowsze na przestrzeni wieków – mapy geograficzne

5b – najciekawsze zabytki na Mazowszu

6a – wieś mazowiecka

6b – legendy i historia Mazowsza

Maj

Edukacyjna wycieczka autokarowa promująca warte odwiedzenia miejsca na Mazowszu – maj/czerwiec. Podczas 5-dniowej wycieczki odwiedzenie ciekawych miejsc na Mazowszu

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu w klasach 4-6 to prezentacja plakatów oraz prezentacji multimedialnych związanych z Mazowszem, ocenienie ich, wystawienie ocen, rozdanie nagród.

GIMNAZJUM

Klasy gimnazjalne poznają HISTORYCZNE STOLICE POLSKI.

KLASY I – Gniezno

KLASY II – Kraków

KLASA III – Warszawa

Harmonogram działań

Miesiąc

Rodzaj działania

Wrzesień

Zapoznanie się z zasadami projektu. Podział zadań.

Październik

Prezentacje multimedialne o stolicach. Historia/zabytki teraźniejszość.

Listopad

Nekropolie/Królowie/Wybitni Polacy i nie tylko. (Zwiedzanie Powązek+ prezentacje o pozostałych miastach)

Grudzień

Tworzymy gazetę lokalną. Kurier Warszawski, Wiadomości Krakowskie, Głos Gniezna.

Styczeń

Słynne budowle- makiety. Wystawa prac z opisem.

Luty

Społeczność żydowska Warszawy i Krakowa. (Zwiedzanie Muranowa)

Marzec

Koronacje królewskie. Konkurs na klasową pracę plastyczną przedstawiającą koronacje dowolnego władcy.

Kwiecień

Przygotuj spot reklamowy promujący Gniezno, Kraków lub Warszawę.

Maj

Konkurs wiedzy o stolicach Polski.

Jeżeli będzie taka możliwość i wola ze strony uczniów oczywiście wchodzą w rachubę wyjazdy klasowe obejmujące Gniezno i Kraków.