Projekt ekologiczny „Cztery pory roku w przyrodzie”

REGULAMIN

KONKURSU PRZYRODNICZEGO

ZIMA W LESIE”

organizowanego w ramach czteroletniego projektu ekologicznego ,,Cztery pory roku w przyrodzie”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkół podstawowych

Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

 1. ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 87 im 7 PP AK „GARŁUCH”

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie

Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Włochy

Koordynator wspierający edukację ekologiczną w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

 1. CELE KONKURSU
 • propagowanie wiedzy przyrodniczej związanej z przyrodą polską

 • kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody

 • dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem

 • kształtowanie postaw proekologicznych związanych z ochroną przyrody

 1. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z dziedziny przyrody dotyczącą zimy w lesie. Zakres wiedzy wymaganej w konkursie jest zawarty w załączniku nr 1

 1. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i dzielnicowego:

I etap – wewnątrzszkolny – polega na wyłonieniu na terenie szkoły macierzystej trzyosobowej drużyny spośród uczniów klas III – termin do 19 stycznia 2015 (załącznik nr 3). Szkoły otrzymają test wiadomości wraz z kluczem odpowiedzi na temat zimy w lesie mejlem.

II etap – międzyszkolny -. odbędzie się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie

Uczniowie podczas finału wykonają zadania o tematyce przyrodniczej: krzyżówki, zagadki, eksperymenty itp. Za każde wykonane zadanie drużyny otrzymają punkty od 1 do 5. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów (jeśli dwie szkoły zdobędą tę samą ilość punktów przewidziana jest dogrywka).
Finał konkursu trwa ok 90 minut i ma na celu wyłonienie laureatów, czyli
najlepszych znawców przyrody z dzielnicy Włochy, którzy opanowali wiadomości przyrodnicze objęte programem nauczania klas I-III i są dobrymi obserwatorami otaczającej nas natury oraz potrafią w oparciu o obserwacje i eksperymenty wysnuwać konkretne wnioski.

 1. KOMISJA KONKURSOWA I OCENA WYNIKÓW
 • Komisję konkursową powołuje organizator.

 • W skład komisji wchodzą przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa ,organizatorów, przedstawiciele władz dzielnicy oraz nauczyciele – opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie.

 • Komisja dokonuje oceny bezpośrednio po wykonaniu każdego konkursowego zadania. Potem następuje podsumowanie wyników i wręczenie nagród.

 1. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
 • W konkursie uczestniczą uczniowie klas III szkół podstawowych.

 • Szkoła reprezentowana jest przez trzyosobowy zespół.

 • Szkoła może zgłosić najwyżej jedną reprezentację.

 • Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest pisemne zgłoszenie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zgłoszenia pisemne do konkursu (załącznik nr 2) przyjmują:

Elżbieta Szczepkowska 609 817 168 elaszczepkowska@wp.pl

Agnieszka Osińska-Jarmul 607 756 941 agaosinska-jarmul@wp.pl

Można wysłać listem na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA

z Oddziałami Integracyjnymi

nr 87 im.7 PP AK „Garłuch”

ul. Malownicza 31

02-172 WARSZAWA

tel. 22 846 09 31