Przypominamy o wakacyjnym konkursie fotograficznym

Zachęcamy do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym ,,Szalone lato z mamą i tatą”
Konkurs rozpoczyna się 23 czerwca i trwa do 11 września 2017
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Regulamin Rodzinnego Konkursu Fotograficznego ,,Szalone lato z mamą i tatą”

1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem Rodzinnego Konkursu Fotograficznego pt.:,,Szalone lato z mamą i tatą”
jest Zespół Szkół nr 126 przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie
2. Celem Konkursu jest rodzinne fotografowanie rodziny na wakacjach. Na zdjęciu powinna znaleźć się rodzina lub jej przedstawiciele z elementami letniego krajobrazu.
3. Konkurs skierowany jest do rodzin uczniów Zespołu Szkół nr 126. W Konkursie może brać udział każdy, kto lubi fotografować.
4. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.nasza87pl
7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: agaosinska-jarmul@wp.pl
8. Konkurs rozpoczyna się 23 czerwca 2017 roku i trwa do 11 września 2017 r.
9. Złożenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.

2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik(rodzina) może złożyć maksymalnie do 3 fotografii.
2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Zdjęcia należy wywołać w formacie A4 na błyszczącym lub matowym papierze, oraz wysłać na adres agaosinska-jarmul@wp.pl. Na prace w formie elektronicznej i papierowej czekamy do 11 września 2017 r. Prace w formie papierowej należy złożyć w sali nr 3 w budynku Szkoły Podstawowej nr 87
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
5. Poprzez złożenie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie
mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane
ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w
warunków.
8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych,
jak również z niego wyłączonych.

3 Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie ,,Szalone lato z mamą i tatą uczestnik (rodziny) zobowiązany jest do złożenia do 11 września 2017 maksymalnie 3 zdjęć przedstawiających rodzinę latem oraz przesłania tych prac na adres agaosinska-jarmul@wp.pl.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego Nazwa
użytkownika została umieszczana na stronie internetowej szkoły oraz podczas wystawy prac, która zostanie zorganizowana pod koniec września 2017 r na terenie Szkoły Podstawowej nr 87.
4. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia oraz imię i nazwisko autora(autorów)

4 Jury i sposób oceny
1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie zdjęcia złożone do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Skład Jury powołuje organizator.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność złożonych fotografii.
5. Zadaniem Jury jest:
– kwalifikacja do oceny złożonych prac,
-ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących
kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii,
gdzie 6 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.
5 Nagrody
1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę
punktów.
2. Zostanie przyznana nagroda dla najlepszej rodzinnej pracy uczniów Zespołu Szkół nr 126
3. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej
pozycji/miejsca przez jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Jury.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk
i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji na stronie internetowej szkoły
oraz w prasie, mediach i Internecie.
5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 126 Joanne Heropolitańską- Janik podczas obchodów 100 lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 87 które odbędą się we wrześniu 2017 r
6. Organizator przewiduje następujące nagrody
za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa
za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa
za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa

6 Wykorzystywanie prac
1. Uczestnikom konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do złożonych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnianie.
2. Uczestnik zgadza się na wystawę prac w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 opublikowanie zdjęć na stronie www.nasza 87.pl w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania,
wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

Agnieszka Osińska-Jarmul