Regulamin Konkursu Plastycznego – ,,Jesienny pastel”

JESIENNY PASTEL-INSPIRACJA TWÓRCZOŚCIĄ WYSPIAŃSKIEGO

Organizator:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK Garłuch w Warszawie.

Cele:
– Rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów, w szczególności promowanie malarstwa,
– Doskonalenie umiejętności malowania pastelami,
– Przybliżenie uczniom twórczości Stanisława Wyspiańskiego,
– Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 oraz klas 3 gimnazjum.

2. Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest pejzaż jesienny wykonany techniką pasteli (olejnych lub suchych).

3. Kategorie i wymagania formalne:

I kategoria: klasy 4-6 SP
II kategoria: klasy 7 SP i 3 gim

Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3, wyłącznie w technice pasteli.

4. Terminy:
– ogłoszenie konkursu: 8.X.
– zbieranie prac: do 31.X
– Prace konkursowe należy złożyć u P. JARZĄBEK

5. Każdy uczestnik konkursu powinien podpisać pracę na odwrocie swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.
Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane własnoręcznie przez uczniów.
8. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną.
9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, walory artystyczne (kompozycja, ekspresja, kolorystyka), oryginalność.
10. Organizator konkursu powoła jury, które przyzna I, II i III miejsce w konkursie w każdej kategorii.
11. Nagroda: zdobywca I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzyma dyplom Tytuska oraz ocenę celującą z plastyki.
12. Ogłoszenie wyników oraz nagród odbędzie się w dniu ustalonym przez organizatora.
Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.
13. Postanowienia końcowe:
– Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
– Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.

…………………………………….
Przydatne strony:

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wyspianski_bio.htm

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Widoki_2.htm

http://niezlasztuka.net/artysta/stanislaw-wyspianski/

https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-wyspianski

https://dzieje.pl/wystawy/mistrzowie-pastelu-od-marteau-do-witkacego-kolekcja-muzeum-narodowego-w-warszawie

https://www.youtube.com/watch?v=tsdmLe-oTuYlist=PLTiwHWHNYFdLKpI5K-3wbNIkKHiDd9zWcindex=11t=0s