Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Działającej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w
Warszawie

1.Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności
realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści działań
wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczym szkoły
oraz szkolnym programie profilaktyki.
2.Na rok szkolny 2018/2019. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
3.Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole po skończonych lekcjach, ze względu na czas pracy ich rodziców lub gdy występują inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki na terenie szkoły.
4.Do świetlicy uczęszczają dzieci, zapisane przez ich rodziców/opiekunów prawnych. Zapisanie następuje przez złożenie do wychowawcy świetlicy wypełnionej” Karty uczestnika świetlicy”.
5. Świetlica szkolna jest otwarta przez cały rok szkolny w godzinach 7.00 – 17.30 z przerwą w godzinach, podczas których wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych.
6.Liczba uczniów w każdej grupie wychowawczej w świetlicy szkolnej nie może przekroczyć 25.
7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przez nich upoważnione, wpisane w karcie zgłoszenia. Osoby te muszą być pełnoletnie.
8. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej.W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka (powyżej 7 roku życia) ze świetlicy do domu, potrzebne jest pisemne oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
9. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nieumieszczoną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest pisemne, upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych. Osoba ta musi być pełnoletnia.
10. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek punktualnie odebrać dziecko ze świetlicy.
11. W przypadku, gdy w wyznaczonym czasie pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni lub wskazane przez nich osoby nie zgłoszą się po dziecko,wychowawca:
• zgłasza dyrektorowi szkoły obecność dziecka w świetlicy po
przewidzianym czasie zakończenia jej funkcjonowania,
• podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi,ustala przyczynę opóźnienia odbioru dziecka i prawdopodobny czas dotarcia do szkoły,
• przy braku możliwości nawiązania kontaktu i przedłużającej się nieobecności rodziców/opiekunów prawnych, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, powiadamia policję, podaje dane osobowe dziecka i rodziców i prosi o pomoc w ustaleniu osoby, która mogłaby przejąć opiekęnad dzieckiem i wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka ze świetlicy.
Nauczyciele świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem, od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy do czasu wyjścia na zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia (według pisemnych informacji).
12.Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów, zniszczenie przez dziecko sprzętu,zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice, rekompensując szkody.
13. Wychowawcy świetlicy nie wypuszczają dzieci ze szkoły na telefoniczną prośbę rodziców.