RODO

Inspektorem ochrony danych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Włochy M. St. Warszawy jest Pan Jakub Biernacki. Email: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl

 

Uchwała Nr 20/2017/2018

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87

z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1

1. w § 12 po pkt 6 dodano pkt 7 w brzmieniu:

,,7. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Gałuch obowiązuje Polityka RODO.

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły.

2) Pracownicy Szkoły mają dostęp do danych osobowych i muszą przestrzegać RODO.

3) Okres przechowywania danych osobowych jest dostosowany do przepisów archiwalnych.

4) Podmiot danych osobowych ma prawo do informacji o celach, formach i odbiorcach danych.

5) Dane osobowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” to oprócz danych zwykłych są dane wrażliwe oraz dodatkowo wizerunek na stronach www szkoły, umieszczanie w artykułach promujących szkołę.

6) Wszelkie dane dla celów medycznych również podchodzą pod regulacje RODO, w tym kontrola czystości głów, wykonywanie testów przesiewowych czy dotyczących zachowań ryzykownych.

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest przez podmiot danych osobowych raz cały etap edukacyjny w formie umowy (na druku szkolnym).

8) Szkoła prowadzi monitoring korytarzy, terenu przyszkolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dbania o dobro mienia szkoły. Wgląd ma Dyrektor lub osoba upoważniona.

9) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie umowy wyrażają rodzice/opiekunowie prawni oraz uczeń w formie pisemnej na druku szkolnym.

10) Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo wglądu, zmiany, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia czy złożenia skargi na odpowiednim druku do IOD, organu prowadzącego z zastrzeżeniem PUODO

11) Łamanie RODO jest podstawą do wystąpienia na drogę sądową. Będzie prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych.

12) Będą prowadzone cykliczne kontrole realizacji RODO przez IOD.

13) Każdy pracownik szkoły podpisuje pisemne powierzenie danych osobowych uczniów.

14) Zgodnie z techniką animizacyjną prace uczniów będą kodowane. Na tablicach ogłoszeń nie będą umieszczane dane osobowe.

15) Prace pisemne rozdajemy osobiście, rodzicowi/opiekunowi pokazujemy tak by nie zobaczył innych prac.

16) Na przekazanie danych osobowych firmom zewnętrznym KAŻDORAZOWO rodzic/opiekun musi wyrazić zgodę.

17) Konsultantem w sprawie RODO na terenie Szkoły jest p. Małgorzata Wierzbicka.”