Stowarzyszenie Sercem Malowane

STOWARZYSZENIE SERCEM MALOWANE

02-272 Warszawa, ul. Malownicza 31, e-mail:sercemmalowane87@gmail.com

LOGO STOWARZYSZENIE

Informacje o Stowarzyszeniu Sercem Malowane

KRS: 0000464402

REGON: 146761237

NIP: 522-300-87-97

Nr konta: 63 1140 2004 0000 3802 7486 3178

Stowarzyszenie Sercem Malowane zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 26.06.2013r. Jego siedzibą jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

Cel:

1. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie i środowiska lokalnego.

2. Wspieranie działań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów w.w. szkoły.

3. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

4. Propagowanie osiągnięć dorobku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

5. Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie i jej zasłużonych wychowanków.

 

Zarząd:

Małgorzata Wierzbicka – prezes

Katarzyna Nowak Zawadzka – wiceprezes

Anna Dmowska – wiceprezes

Anna Klimko-Sztolcman – skarbnik

Katarzyna Hejduk – sekretarz

 

Komisja rewizyjna:

Anna Synowska

Iwona Bojanowicz

Agnieszka Osińska-Jarmul

 

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Sercem Malowane:

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych, 
b) honorowych, 
c) wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.(…)

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie lub dla rozwoju realizacji celów Stowarzyszenia.(….)

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy merytorycznej i materialnej.Aktualna wysokość składki 24 zł. rocznie płatna jednorazowo na konto Stowarzyszenia

 

Do pobrania:

Deklaracja członkowska

Statut