Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach:

7.00 – 7.45
11.35 – 17.35
W dniach, gdy odbywają się zebrania z rodzicami, świetlica jest czynna do 18.30
Rozkład sal świetlicy:

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

 7.00 – 7.45
11.35 – 17.35
Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:
Julija Grochowska, Kamila Radziszewska, klasy pierwsze i II c
Katarzyna Kudyk, Patrycja Mamczarek, klasy trzecie i IIb
Agnieszka Kozińska, klasy czwarte i piąte.

REGULAMIN ŚWIETLICY DZIAŁAJĄCEJ W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 87 im. 7 PP AK „GARŁUCH” w WARSZAWIE
OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID – 19.

Na podstawie:
1. art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910);
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389);
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394);
4. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

3. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas starszych, którzy potrzebują opieki.

4. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych (np. gorączka, uporczywy kaszel, trudności z oddychaniem, ból głowy, biegunka itp.) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
5. Do pracy w świetlicy mogą przychodzić nauczyciele bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

6. Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla wszystkich uczniów, których rodzice wypełnili i dostarczyli karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

§ 2. Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

a) zorganizowaną opiekę wychowawczą, w bezpiecznych warunkach,

b) pomoc w nauce oraz warunki do nauki własnej,
c) kulturalną rozrywkę i zabawę,
d) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
e) rozwój zainteresowań oraz zdolności,
f) stymulowanie postawy twórczej,
g) wdrażanie do samodzielnej i kreatywnej pracy,
h) pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami,
i) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swych mocnych stron,
j) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

1. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki,
b) organizowanie pomocy w nauce,
c) tworzenie warunków do nauki własnej,
d) wdrażanie do samodzielnej i kreatywnej pracy,
e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
h) stworzenie okazji do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego zachowania,
i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
j) współpraca z rodzicami, nauczycielami dzieci, uczęszczających do świetlicy szkolnej a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym, terapeutą pedagogicznym, logopedą, bibliotekarzem i innymi pracownikami szkoły.

§ 3. Założenia organizacyjne

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły, w godzinach: od 7.00 – 7.45 i od 11.35 – 17.35.
2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w danym roku szkolnym, które wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie. Do świetlicy szkolnej, nie są przyjmowani uczniowie, którzy są zapisani do Ogniska Okęcie i tam korzystają ze zorganizowanej formy opieki.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie przekracza 25 osób, w przydzielonych na stałe dla danej klasy salach.

5. Nauczyciel świetlicy obejmujący opieką uczniów jest zobowiązany do sprawdzenia i monitorowania obecności uczniów.

§ 4. Procedury sanitarne dotyczące postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego

1. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie/ dezynfekcja rąk (po przyjściu do świetlicy, przed posiłkami, po powrocie z boiska, po zajęciach plastycznych, po zajęciach sportowych itp.), ochrona podczas kaszlu/kichania, unikanie dotykania okolic oczu i nosa.
2. Środki do dezynfekcji i higieny są rozmieszczone na korytarzu, uczniowie mają do nich łatwy dostęp, pod nadzorem nauczyciela.
3. Uczniowie, korzystający ze świetlicy nie przynoszą swoich zabawek, nie wymieniają się przyborami.
4. Każdy uczeń spożywa wyłącznie swoje jedzenie, picie i nie dzieli się z innymi.
5. Nauczyciele świetlicy organizują zajęcia z zachowaniem zasady dystansu społecznego; w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
6. Nauczyciele świetlicy zobowiązani są do wietrzenia pomieszczeń co najmniej raz na godzinę.
7. W razie zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych, w szczególności kaszlu, gorączki, trudności z oddychaniem, nauczyciel zobowiązany jest do odizolowania ucznia w osobnym pomieszczeniu, poinformowania rodziców/opiekunów oraz dyrektora szkoły.
8. Rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać ze świetlicy ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe w jak najszybszym czasie.

§ 5. Procedura odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

1. W godzinach porannych i przedpołudniowych uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie. Rodzice nie mają wstępu na teren placówki.

2. W godzinach popołudniowych, po zajęciach szkolnych, uczniowie z klas I-III są przyprowadzani do świetlicy przez nauczyciela; uczniowie z klas starszych przychodzą samodzielnie

3. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz upoważnione przez nich osoby, wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

4. Osoby odbierające dziecko ze świetlicy, muszą mieć ukończone 18 lat.

5. Rodzice/opiekunowie bądź osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy przychodzą w maseczce, rękawiczkach, dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły.
6. Rodzice/ prawni opiekunowie bądź osoby upoważnione, odbierający ucznia na prośbę nauczyciela, zobowiązani są do okazania dokumentu ze zdjęciem, w celu zweryfikowania tożsamości
W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
7. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo upoważnić dziecko, które ukończyło 7 rok życia, do samodzielnego powrotu do domu po zajęciach szkolnych, bądź o wyznaczonej godzinie.
8. Upoważnienia i zwolnienia przekazywane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem dziennika Librus nie będą uwzględniane.
9. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka. Nieodebranie dziecka do godziny 17.35 traktowane będzie jako pozostawienie małoletniego bez opieki i wywołuje konsekwencje wynikające z przepisów prawa.
10. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
11. Ze świetlicy dziecko może być odebrane tylko przez osobę pełnoletnią.

§ 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

1. Wychowanek ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego traktowania,
c) poszanowania godności osobistej,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

1. Wychowanek jest zobowiązany do:

a) przestrzegania kontraktu, zawartego pomiędzy wychowawcą i dziećmi,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) współpracy w procesie wychowania i opieki,
d) bezpiecznych zabaw na terenie szkoły i poza nią,
e) bezpiecznego zachowania, zgodnego z przepisami ruchu drogowego, podczas drogi na pływalnię lub boiska,
f) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
g) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, wyjść i wycieczek,
h) respektowania poleceń nauczyciela,
i) powiadamiania wychowawcy o chęci opuszczenia świetlicy,
j) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
k) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
l) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 7. Zachowanie uczniów
Stosowane nagrody i wyróżnienia to:
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy.

2. Pochwała przekazana rodzicom/ opiekunom i wychowawcy.
3. Nagrody rzeczowe podczas cyklicznego podsumowania zachowania dzieci. Konsekwencje niewłaściwych zachowań uczniów:
1. Upomnienie udzielone przez nauczyciela świetlicy,

2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu,
3. Poinformowanie wychowawcy klasy.
4. Wniosek o negatywną ocenę z zachowania.