Terapia Pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna

GODZINY PRACY W 2021/22

Anna Janicka

klasy 0-3

 

We wrześniu 2021 r. odbywają się pedagogiczne badania przesiewowe wszystkich 6-i 7-latków, tworzenie diagnoz i programów terapii oraz rozkładu zajęć dla dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

GODZINY PRACY WE WRZEŚNIU 2021

PONIEDZIAŁEK 8.15 – 12.45

WTOREK 8.15 – 12.45

ŚRODA 8.15 – 12.45

CZWARTEK 8.15 – 12.45

PIĄTEK 8.15 – 12.15

 

Angelika Raczek
klasy 4-8

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK-11.50-16.50
WTOREK-7.30-12.30

ŚRODA- 7.15-10.35
CZWARTEK-11.50-16.30

PIĄTEK- 7.30-11.30

Skuteczne metody uczenia się

Trudności w nauce? Sprawdź to!

 

Obserwacja:

– niepewne poruszanie się, potykanie się o przeszkody

– znacznie słabsze tempo czytania, utrudnione rozumienie przeczytanego tekstu

niechęć do czytania, przez co sama umiejętność czytania jest znacznie słabsza

Możliwe przyczyny:

– nieskorygowana wada wzroku, zaburzenia akomodacji – dziecko często opisuje tekst jako mało czytelny, zamazany, zamglony

zaburzenia widzenia obuocznego, w tym zez ukryty – dziecko doświadcza jakby zdwojenia obrazu, jak przy przesuniętej kalce

– nieskorygowany astygmatyzm – dziecko często ustawia głowę pod różnymi kątami, a patrząc na czytany tekst często skarży się, że literki mają różne rozmiary, że falują

– trudności w separacji znaków – dziecko postrzega tekst jako jedną całość, trudno mu wyróżnić poszczególne litery czy nawet całe wyrazy

– dysleksja.

Co należy zrobić?

– wykonać badanie refrakcji po porażeniu akomodacji ! ( po kroplach) u okulisty

– wykonać badanie widzenia obuocznego u ortoptysty, najlepiej u takiego, który specjalizuje się w zaburzeniach czytania

– udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Obserwacja:

wadliwa wymowa

– mylenie wyrazów, które brzmią podobnie

– przestawianiem kolejności dźwięków

problemy z czytaniem

– problemy z zapamiętywaniem wierszyków

– nieprawidłowe rozumienie mowy w hałasie na przykład w klasie szkolnej, na ulicy czy w samochodzie

– nieprawidłowe rozumienie poleceń „ze słuchu”, dłuższych wypowiedzi

– nieprawidłowa podzielność uwagi słuchowej lub zaburzenia koncentracji w złych warunkach akustycznych

– złe zrozumienie zniekształconej mowy

Możliwe przyczyny:

– niedosłuch fizyczny

– zaburzenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej

– trudności w koncentracją słuchową na skutek częstych zapaleń ucha środkowego

– problemy z przetwarzaniem słuchowym typu centralnego

– dysleksja.

Co należy zrobić?

– wykonać badanie audiologiczne, które powinno całościowo oceniać słyszenie, a nie tylko ostrość słuchu

– udać się na konsultację logopedyczną, obejmującą ocenę mowy biernej i czynnej oraz badanie słuchu fonemowego

– udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Anna JANICKA

 

 

Zakres działań na zajęciach Terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku 6-10 lat:

1. Ćwiczenia usprawniające manualnie
a. Rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej
b. Rozwijanie współpracy analizatora wzrokowego i ruchowego, wyrabianie płynności i szybkości
ruchów
c. Ćwiczenia koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej
d. Ćwiczenia orientacji przestrzennej i kierunkowej
e. Różnicowanie i ujmowanie stosunków w przestrzeni oraz różnicowanie wielkości (duży-mały,
wyższy-niższy, większy-mniejszy, węższy-szerszy)
f. Ćwiczenia sprawności rąk, koordynacja ruchów rąk ze wzrokiem
g. Koordynacja rąk i współpracy palców
h. Prawidłowe odtwarzanie kształtów
i. Wdrażanie dzieci do prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego
2. Ćwiczenia graficzne
a. Kopiowanie przez kalkę dużych konturów i kształtów literopodobnych
b. Pisanie elementów graficznych i literopodobnych, szlaczków wg wzoru
c. Doskonalenie techniki pisania
3. Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe
a. Ćwiczenie pamięci wzrokowej i spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji w
kierunkach na płaszczyźnie
b. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
c. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową na materiale literowym
d. Poszerzanie pola czytania
4. Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe
a. Rozwijanie wypowiedzi ustnej, wzbogacanie słownika
b. Rozwijanie percepcji słuchowej przez rozpoznawanie struktur dźwiękowych
c. Ćwiczenia w identyfikowaniu dźwięków
d. Analiza i synteza zdań
e. Ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów
f. Ćwiczenia umiejętności wyodrębniania głosek: w nagłosie, wygłosie i śródgłosie oraz kolejnych
głosek w wyrazie; liczenie głosek
5. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
a. Różnicowanie samogłosek i spółgłosek

b. Czytanie sylab otwartych i zamkniętych
c. Samodzielne układanie dowolnych wyrazów z sylab dwuliterowych
d. Czytanie wyrazów o różnej strukturze sylabowej (wielosylabowe, sylaby otwarte i zamknięte, ze
zbiegiem spółgłoskowym itp.)
e. Usprawnianie techniki czytania
6. Trening ortograficzny
a. Pisownia wyrazów z u-ó, ż-rz, h-ch, i-j
b. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi
c. Pisownia wyrazów z dwuznakami: cz, sz, dz, dż
d. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami przybierającymi lub tracącymi dźwięczność
7. Ćwiczenia rozwijające dziecięce myślenie oraz zdolność do uczenia się matematyki
a. Rozwijanie dziecięcego myślenia
b. Układanie i rozwiązywanie zadań
c. Klasyfikacja

Co to jest terapia pedagogiczna?

• Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.

• Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci.

• Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Co to jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia?

•    Dysleksja – rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści.
•    Dysortografia – czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Żeby można było stwierdzić dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o dysortografii.
•    Dysgrafia – czyli niski poziom graficzny pisma (potocznie mówimy, że dziecko brzydko pisze). Litery pisane przez dziecko są koślawe, różnej wielkości i często lądują na niewłaściwej wysokości. Praktycznie wszystkie dzieci zaczynające pisać popełniają tego typu błędy, więc występowanie ich w pierwszym zeszycie nie stanowi podstawy do obaw. Problem pojawia się, gdy błędy utrzymują się mimo upływu czasu.


UWAGA!!!   SKUTECZNOŚĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE

                      OD  KONTYNUOWANIA ĆWICZEŃ W DOMU

Przykładowe ćwiczenia dla dzieci dyslektycznych

Warto pamiętać, że objawów dysleksji rozwojowej nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je w znacznej mierze zredukować. Nie wystarczy wkuwanie regułek ortograficznych i zaganianie dziecka do jak najczęstszego czytania.Konieczna jest systematyczna praca, prowadzona wytrwale przez długi czas.

1.1. Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy

• Wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawienie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
•  Gra w scrabble, domino obrazkowe, literowe lub sylabowe.
•  Czytanie tekstu napisanego różną czcionką.

1.2. Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy

•  Układanie z podanych słownie wyrazów jak największej ilości nowych wyrazów.
•  Zabawa w głuchy telefon.
• Wymyślanie słów, które kończą się na ostatnią sylabę wyrazu podanego wcześniej przez innego ucznia (wyrazowe domino).

1.3. Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni

•    Kreślenie w powietrzu dużych kulistych kształtów obiema rękami.
•    Zamalowywanie dużych powierzchni obiema rękami.
•    Kreślenie równocześnie obiema rękami określonych wzorów.

1.4. Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem

•   Wypełnianie luk w tekście.
•   Nadawanie tytułów akapitom przeczytanego tekstu.
•   Rozwiązywanie rebusów.

1.5. Ćwiczenia ortograficzne

•   Praca ze słownikiem ortograficznym.
•   Krzyżówki ortograficzne.
•   Tworzenie wyrazów pokrewnych do wyrazów z trudnością ortograficzną, np. marzec – marcowy.

DOBRA KSIĄŻKA:

• Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Linea, Lublin 1994