„Tytus – portret nieznany” – konkurs plastyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Tytus-portret nieznany”- moje interpretacje Tytusa w mundurku – konkurs z okazji Święta Szkoły i 95 urodzin Papcia Chmiela

 

tytus


Miejsce:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie.

Organizator:
p. Joanna Jarząbek, p. Sylwester Adamus

Cele:
– Pobudzanie kreatywności uczniów

– Zaangażowanie uczniów w życie szkoły

– Umożliwienie uczniom kształtowania najbliższego otoczenia (budynku szkoły)

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 87

2. Tematyka konkursu:

Prace konkursowe powinny w ciekawy, oryginalny pod względem techniki wykonania i nowatorski plastycznie sposób przedstawiać portret Tytusa. Prace powinny stylistycznie nawiązywać do znanego wszystkim portretu Tytusa w mundurku. Preferowane techniki plastycznie: kolaże, techniki mieszane.

Filc? makaron? A może Twoje własna technika?

Wykonaj portret Tytusa i zaskocz wszystkich!

3. Kategorie i wymagania formalne:

I kategoria: klasy 0-3 SP

II Kategoria: klasy 4-6 SP

III kategoria: klasy 7 SP i gim

Prace w formacie A3

4. Terminy:

– ogłoszenie konkursu: 11.04.2018
– zbieranie prac: do 08.05.2018
Prace konkursowe należy złożyć:

Uczniowie klas 0-3 – do swojego wychowawcy

Uczniowie klas 4-7 oraz gimnazjum – bezpośrednio do p. Joanny Jarząbek lub p. Sylwestra Adamusa

5. Każdy uczestnik konkursu powinien podpisać na odwrocie pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.

Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane własnoręcznie przez uczniów.

8. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs jedną pracę plastyczną.
9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, estetyka, oryginalność
10. Organizator konkursu powoła jury, które przyzna I, II i III miejsce w konkursie w każdej kategorii.

11. Nagroda: zdobywca I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzyma nagrody, dyplom Super Tytuska oraz ocenę celującą z plastyki. Zwycięskie prace zostaną powieszone w szkole w formie stałej ekspozycji jako dekoracja sali plastycznej.
12. Ogłoszenie wyników oraz nagród odbędzie się w dniu ustalonym przez organizatora.

Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.
13. Postanowienia końcowe:
– Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
– Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.

– Podsumowaniem konkursu będzie wystawa prac na terenie szkoły.