Zasady zachowania w świetlicy

 

ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

Uczeń:

 • przebywa w sali świetlicy tylko za zgodą i pod opieką wychowawcy.
 • może wybrać zajęcia zgodnie z jego zainteresowaniami.
 • przestrzega zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i kolegów.
 • używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
 • zgłasza  nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw.
 • słucha uważnie próśb i poleceń nauczyciela, nie przeszkadza nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i  kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho pracować i bawić.
 • szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa, przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • dba o porządek w sali: plecaki, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie.
 • dba o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą i swoją własność.
 • dokonuje naprawienia lub odkupienia zniszczonego wyposażenia świetlicy lub własności innych.
 • bierze aktywny udział w zajęciach i pracach na terenie świetlicy. 
 • może korzystać z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych, bądź dodatkowych.
 • w przypadku złego samopoczucia informuje o tym wychowawcę świetlicy.
 • w czasie zajęć świetlicowych nie może korzystać z telefonu komórkowego.
 • może być pochwalony przez wychowawcę indywidualnie, wobec uczniów /uczestników zajęć świetlicowych/, wychowawcy klasy, dyrektora, rodziców.
 • za niewłaściwe zachowanie może być upomniany przez wychowawcę świetlicy indywidualnie lub wobec uczniów.
 • bezwzględnie przestrzega Zasad zachowania w świetlicy szkolnej.

Wychowawca świetlicy:

 • może wpisać uczniowi uwagi pozytywne lub negatywne z zachowania – w klasowym zeszycie uwag
 • może o niewłaściwym zachowaniu ucznia poinformować wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, rodziców.